Vores politik 2017-2021

For et rødt og grønt Fredericia

Fredericia skal være en kommune, hvor mennesker har mulighed for at udfolde sig frit i samspil med sine omgivelser. En kommune hvor solidaritet, lige vilkår for alle, hensynet til mennesker og naturen er sat i centrum. Demokrati, frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed skal være de afgørende elementer.

Der skal være plads til alle. Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt og tage højde for flygtninge og indvandreres ønsker og behov. Handicappedes mulighed for at deltage i det sociale og kulturelle liv skal sikres. Ældre skal have muligheden for at fortsætte et aktivt liv så lang tid, som muligt og have den nødvendige hjælp og støtte til dette.

Alle skal have mulighed for at få arbejde og uddannelse. Alle skal have mulighed for at deltage i sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter.

Alle mennesker skal have samme udfoldelsesmuligheder – uanset køn, religion, race, oprindelse eller seksuel orientering. Børn og unge skal ikke presses ned i gamle kønsroller, men sikres frihed til at udfolde og udvikle sig frit.

Borgerne skal have reel indflydelse på Fredericia kommunes udvikling. Udviklingen skal bestemmes af kommunens borgere og de valgte politikere – ikke af investorerne.

Det kommunale selvstyre skal beskyttes mod angreb fra EU samt regering og folketing. Fredericia kommune skal aktivt forsvare det kommunale selvstyre og kæmpe for, at kommunernes økonomi ikke begrænses af EU og regeringen.

Medarbejderne skal have reel medbestemmelse. Fredericia kommune skal gå i spidsen med demokratiske ledelsesformer. Brugerne skal sikres medbestemmelse på institutionernes drift. Også eleverne på byens skoler skal sikres medbestemmelse.

Børnefamilierne skal sikres gode vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Folkeskolen skal udvikles, så der bliver plads til alle børn i denne. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der må ikke bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Vi vil have mere genbrug.

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet skal udnyttes. Fredericia kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen.

Den kollektive trafik skal være bedre og billigere. Privatbilismen skal reduceres og cyklisterne have bedre vilkår.

Hvis denne politik skal gennemføres, er det ikke nok, at Enhedslisten styrkes. Det forudsætter også en aktiv indsats i miljøbevægelser, faglige organisationer, samrådene i de forskellige bydele, ældre- og handicaporganisationer – ja i hele det folkelige Fredericia. Men det er også nødvendigt, at der er medlemmer i Fredericia Byråd, som vil kæmpe for disse forandringer. Det vil Enhedslisten.

Her kan du se, hvad vi mener om forskellige områder

Demokrati
Børn og unge
Sundhed og omsorg
Beskæftigelse og integration
Kultur og uddannelse
Natur og miljø
Byudvikling
Trafik
Økonomi