Sundhed og omsorg

Sundhed og forebyggelse sikrer livskvalitet

Sundhed skal være for alle. Alle borgerne i Fredericia kommune skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Der er stor ulighed i sundheden i Fredericia. Socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end den øvrige befolkning. Fredericianerne lever også gennemsnitligt kortere tid end gennemsnitsdanskeren og har flere år med sygdom. Der skal gøres noget ved folkesundheden i Fredericia Kommune!

Høj folkesundhed kræver bedre forebyggelse, mindre ulighed og mindre fattigdom.

Der er mange gode tilbud i kommunen til borgere der ønsker at blive røgfri, at tabe sig og at motionere mere. For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger og at disse tilbud er let tilgængelige i hele kommunen.

Det specialiserede sundhedsvæsen i regionen er langt fra altid i stand til at håndtere socialt udsattes komplekse sociale problemer. Det giver mistillid og betyder, at socialt udsatte ofte henvender sig til sundhedsvæsnet meget sent.

Sundhedshuset skal spille en vigtig rolle i kommunens arbejde med sundhed og forebyggelse. Der skal arbejdes på at Sundhedshuset kan rumme alle fredericianere og kan støtte dem på den måde de har brug for.

Enhedslisten vil sikre brede sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er gratis, fleksible, lokale og forankrede i folks hverdag.

Enhedslisten foreslår:

 • Flere midler til behandling og forebyggelse af misbrug, ensomhed og anden mistrivsel
 • Større fokus på dobbeltdiagnoser
 • Fokus på ulighed i sundhed, gennem særligt tilpassede tilbud, der kan rumme socialt udsatte
 • Bedre samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder i kommunen – fx i forbindelse med udskrivning fra hospitalet.
 • Mere fokus skal flyttes fra behandling til forebyggelse. Det er vigtigt, at det foregår uden at borgerne får en ringere behandling eller service
 • Bedre muligheder for at lave sunde tilvalg inden for eksempelvis kost og bevægelse, både når man arbejder og når man bor i Fredericia

 

Rettigheder og tryghed for vores ældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med alle andre, men har i mange tilfælde ikke lige adgang til at deltage i fællesskaber eller leve et liv efter de værdier og præferencer de har haft livet igennem. Vores ældre skal have mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdig vis, samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer, som afspejler den livsstil, som den enkelte ældre ønsker.

Vores ældre skal have bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Det skal sikres gennem øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp, sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud rettet mod ældre. Vi skal samtidig forbedre muligheden for at ældre kan komme rundt i Fredericia.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen undviger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde.

Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, får ordentlig løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Der skal etableres et nyt kommunalt plejehjem i Fredericia Kommune. Enhedslisten vil sikre en inddragende proces, hvor alle interessenter høres. Det nye plejehjem skal kunne rumme mange generationer – eksempelvis børnehave, ungdomsboliger eller andet, der kan være med til at skabe liv og fællesskaber på tværs af generationer.

Ældrepolitikken skal tage udgangspunkt i følgende rettigheder til de ældre:
At spise den mad, de kan lide
At føle sig velklædte og soignerede
At komme i bad når man ønsker det
At bestemme egne tider og rutiner
At komme ud, når de har lyst
At træffe andre mennesker
At købe tøj og ting efter egen smag
At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik
At udvikles livet igennem
At holde deres minder levende
At vælge, hvordan de vil bo

Enhedslisten foreslår:

 • Kommunen skal sikre, at der bygges/indrettes flere forskellige typer boliger, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal etableres forskellige steder i Fredericia – også i midtbyen
 • De ældres mulighed for at komme rundt i Fredericia – også om aftenen – skal forbedres. Det kan ske gennem forbedringer af busdriften og fleks-trafik-ordningen
 • Bedre normeringer hele døgnet – særligt i weekender og aftentimer – på plejecentrene
 • Byrummet skal indrettes så gangbesværede lettere kan komme rundt
 • Inden 2024 skal der, gennem en inddragende proces, besluttes at etablere et nyt kommunalt plejehjem, samt hvor det skal ligge

 

Flere muligheder for mennesker med handicap

Mennesker med handicap skal have samme mulighed som alle andre for at deltage i fællesskaberne og færdes i Fredericia Kommune.

I Enhedslisten fokuserer vi i handicap-politikken især på kompensation, ansvarlighed, solidaritet og ligestilling:

Kompensation skal gives for at overkomme de barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Dette har stor påvirkning af livskvaliteten. Kompensation kan være alt fra en kørestol til en socialpædagogisk støtte.

Som kommune har vi et ansvar for, at tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og deres pårørende og for at indtænke handicappolitiske aspekter i alt – lige fra byplanlægning i Kanalbyen til den daglige drift af folkeskolen.

Solidaritetsprincippet er af stor vigtighed for Enhedslisten. Det betyder, at sociale ydelser – også på handicapområdet – skal betales over skatterne, og stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp. Vi ønsker ingen brugerbetaling på nødvendige hjælpemidler.

Ligestilling er afgørende for, at alle har lige muligheder for at realisere deres drømme og potentialer. Det sker ikke ved at behandle alle ens, da vi er alle født med forskellige forudsætninger.

Enhedslisten foreslår:

 • Forholdene i biografen, værtshuse, restauranter, teateret, Tøjhuset mv. skal så vidt muligt være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere
 • Forholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp
 • Ledsageordninger skal stå til rådighed for alle der har brug for det i tilstrækkeligt omfang. Det giver tryghed og muligheder
 • Bedre vejledning til mennesker med handicap
 • Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at gøre mennesker med handicap så selvhjulpne, som muligt
 • Der skal laves forsøg med forskellige kollektive boligformer og opgangsfællesskaber for handicappede. Der skal være udbredt selvbestemmelse og selvorganisering – men også personale der giver tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt

 

Solidaritet med de særligt udsatte borgere

En kommune kan kendes på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere. Der skal være plads til alle og vi skal sikre udsatte grupper de bedste muligheder for at være en del af samfundet.

I Enhedslisten mener vi, at det er en falliterklæring, at hjemløshed findes i et velfærdssamfund som det danske og en kommune som Fredericia. At være uden bolig forværrer eksisterende sociale og sundhedsmæssige problemer markant. Hjemløshed er som regel ikke er et aktivt valg, men typisk et resultat af komplekse psykosociale problemer, som ikke er blevet løst. Det er ikke godt nok.

Fattigdommen i Danmark er fordoblet siden år 2000. Konsekvenserne kan være langvarige og fattigdom rammer især børn hårdt. Børnefattigdom trækker også spor langt ind i voksenlivet. Ingen børn må vokse op i fattigdom!

Det er nødvendigt med flere gode, sunde, billige boliger. Både til de der har svært ved at passe ind i traditionelle rammer og til de der har brug for en bolig med plads til børn – og til alle andre der imellem.

Mennesker med misbrug skal mødes med rummelighed og respekt i behandlingssystemet. Indsatserne skal være helhedsorienterede og skal sættes i værk, når misbrugeren er motiveret. Derfor er det afgørende, at behandlingsgarantien på de 14 dage overholdes.

Det er særligt udfordrende, når misbrugeren også har en psykiatrisk diagnose – uanset hvad der kom først. Da misbrugsområdet er forankret i kommunerne og psykiatrien er forankret i regionerne, er der brug for et langt bedre samarbejde mellem kommunen og regionen.

Sociale problemer tidligt i livet giver dårlige forudsætninger for voksenlivet. I Fredericia er der en stadig større gruppe unge med svære sociale problemer som bl.a. misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed. Det er noget vi ser på med stor alvor i Enhedslisten. Samtidig ser udsatte unge sjældent sig selv, som værende i samme situation som ældre udsatte, og de passer ikke altid ind i de etablerede tilbud.

I Enhedslisten kæmper vi for flere helhedsorienterede sociale indsatser. For unge drejer det sig især om bedre overgang fra barn til voksen, adgang til uvildig rådgivning, adgang til billige boliger samt bedre psykiatrisk behandling.

Marginalisering og udsathed hænger ikke kun sammen med social baggrund, men også andre faktorer, såsom ændrede strukturer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, snævre normalitetsbegreber mv. Vi skal skabe et samfund, hvor der er langt større rummelighed og hvor alle har en plads og en værdi. Det kræver, at vi nedbryder de mange snævre rammer vi lever under nu.

Enhedslisten foreslår:

 • Der skal være plads til de udsatte i Fredericia. Vi skal have flere bænke og borde i bybilledet og bedre forhold omkring ”skuret”
 • Der skal etableres flere billige og “skæve” boliger
 • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling og lovgivningens behandlingsgaranti skal overholdes
 • Mere fokus på skadesreduktion
 • Flere opsøgende medarbejdere og gade/socialsygeplejersker – både rettet mod ældre, unge og andre grupper udsatte
 • Tilbud til udenlandske hjemløse
 • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked med flere socialøkonomiske virksomheder og flere virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar
 • Flere tilbud målrettet udsatte unge. Eksempelvis inden for misbrug, hjemløshed, dobbeltdiagnoser, samt overgangen fra barn til voksen