Beskæftigelse og integration

Bedre beskæftigelsespolitik

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Fredericia Kommune skal gå i spidsen med at forberede arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.

Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden.

Enhedslisten foreslår:

 • Alle medarbejdere i Fredericia kommune skal sikres mulighed for og ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Fredericia Kommune igangsætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som man har gjort i Göteborg i Sverige
 • Uddannelse og opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse
 • Tvangsaktiverings-ordninger, hvor arbejdsløse misbruges, skal stoppes – i stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder
 • Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service – ved at skabe nye jobs. Så vi får en bedre kommunal service, får de arbejdsløse i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte
 • Der skal etablere egentlig kommunal produktion af produkter, som kan sælges til Fredericia Kommune, andre offentlige instanser, virksomheder og private. Det kan eksempelvis være økologisk dyrkede grøntsager. Kommunal produktion er en af vejene til at nedbringe arbejdsløsheden
 • Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger skaber arbejdspladser, sparer penge på sigt og nedbringe kommunens udslip af klimagasser
 • Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får arbejdserfaring
 • Sociale klausuler, der forpligter entreprenørerne til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne, skal fastholdes og der skal gøres en større indsats for at kontrollere om de overholdes eksempelvis gennem større samarbejde med fagbevægelsen
 • Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Unge arbejdsløse skal enten sikres et relevant tilbud om uddannelse inden for 3 måneder eller visiteres fra uddannelsesparate til aktivitetsparate, så de kan komme væk fra den særligt lave ydelse, som de uddannelsesparate modtager
 • Alle, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om et sådant og det skal sikres, at ingen, som ikke kan leve op til kravet, udsættes for dette
 • Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet. Begrænsninger i arbejdsløses mulighed for at deltage i frivilligt arbejde skal fjernes
 • Kompensation til de unge for udgifter i forbindelse med aktivering for unge under 30 år sættes op til lovens maksimum
 • Der skal være fokus på iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder som en del af beskæftigelsespolitikken
 • Kommunen skal administrere reglerne i forhold til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og pension, samt for kontanthjælpsmodtagere og andre arbejdsløse, så gunstigt over for borgerne, som lovgivningen giver mulighed for
 • Fredericia Kommune skal understøtte frivillige fællesskaber, som kan give bedre vilkår for de grupper, der rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 225 timers loft eller bare er i en vanskelig social og økonomisk situation
 • Alle sager for mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 5 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet. Alle borgere, som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal have vurderet, om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse
 • Fredericia Kommune skal selv stå for lånene til de borgere, som ellers er berettiget til en kommunal garanti ved lån i forbindelse med betaling af boligindskud

 

Integration af flygtninge og indvandrere

De nye danskere ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. Der er fortsat arbejdsgivere, både offentlige og private, som lægger deres jobansøgninger nederst i bunken, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som gruppe på grund af enkeltstående kriminelle. Og kravene øges – til påklædning, opførsel, religion – så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation.

I Enhedslisten Fredericia mener vi at arbejdsmarked bør kunne rumme alle mennesker – uanset etnisk baggrund.

De offentlige arbejdspladser går forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination.

Enhedslisten foreslår:

 • Arbejdspladser i Fredericia kommune – offentlige som private – skal opfordres til at formulere en strategi og diskurs om mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicappede m.v.
 • Målet er at sikre flygtninge og indvandrere bedre mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse. Praktik er ikke et mål, men et redskab
 • Sprogundervisningen skal sikre, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at indgå i hele samfundslivet – ikke kun arbejdslivet
 • I forbindelse med praktik skal flygtninge sikres kontakt med mennesker, der snakker dansk i hverdagen og have tilknyttet en mentor på arbejdspladsen
 • Fredericia Kommune skal understøtte civilsamfundets indsats for at skabe gode vilkår for integration
 • Alle på integrationsydelse, på sprogskoler mv. skal have ret til ferie på samme vilkår som alle andre
 • Der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får