Kultur og uddannelse

Alle har ret til kulturelle oplevelser og aktiviteter

Enhedslisten ønsker flere fristeder og fællesskaber i Fredericia. Kulturinstitutioner giver liv og ånd i byen, som vi ikke kan undvære. Vi ønsker at udvikle de unikke kulturoplevelser man kan få i Fredericia, samt sikre levende landsbyer i oplandet.

Kulturen udfordrer vores opfattelser af verden, af os selv og hinanden og udvikler vores sociale bevidsthed. Kunsten (i alle dens former) taler direkte til vores sanser, følelser og intellekt. Kunst styrker empati og indsigt og er for mange det der giver livet mening.

Kulturlivet fremmer møder på tværs af kulturelle og sociale lag. Der skal være rum for almindelige menneskers aktiviteter ved siden af den professionelle kultur. Fredericia kommune har et bredt kulturliv, med både små og store aktører. Her er både amatører, semi-professionelle og professionelle i elite-klassen.  Den mangfoldighed i kulturtilbuddene mener vi er vigtigt at bevare og udvikle på.

Det kræver en særlig indsats at sikre tilgængelig kultur for mennesker med særlige behov. Alle skal have adgang til at nyde og deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter.

Vi ønsker fri og lige adgang til kunst og kultur. Det gælder alle vores borgere; dem der bor udenfor Fredericia by, dem der har en lav indkomst, dem der har et handicap og dem der ikke er vant til at deltage i kulturlivet.

Enhedslisten foreslår:

 • Fredericia Musicalteater skal være for folket, med overkommelige billetpriser og plads til de skæve forestillinger
 • Fredericia Musicalteater skal være økonomisk bæredygtigt
 • Plads til eksperimenterende og midlertidige aktiviteter i byrummet, som giver liv, udvikling og beboerindflydelse
 • Ungdommens Hus skal bevares som et brugerstyret fristed
 • Flere ressourcer til biblioteket og anden gratis kultur
 • Flere mødesteder og medborgerhuse uden for centrum
 • Kulturklippekort til børn og unge fra familier i økonomiske vanskeligheder
 • Gode rammer for musikken og musikerne – i alt fra øvelokaler til festivalpladser
 • Kulturpulje, som landsbysamfundene kan søge midler fra

 

Idræt med inkluderende fællesskaber

Idræt er en betydningsfuld del af livet for rigtig mange. Idræt er vigtigt for sundhed, folkeoplysning, integration og fællesskab med andre mennesker. Fællesskaberne nedbryder også ofte fordomme og kan både inddrage og inkludere.

I landsbyerne er de lokale haller ofte rammen om store dele af fællesskaberne i lokalområdet. Hallerne er langt mere end blot rammer om idræt.

Desværre er der grupper der ofte udelukkes fra at deltage i fællesskaberne omkring idræt. Det kan eksempelvis være grundet en funktionsnedsættelse eller dårlig økonomi. Det er alvorligt, da mennesker med handikap eller i fattigdom i forvejen har en større risiko for dårligt helbred og ringere livskvalitet end andre.

Nedbringelse af de offentlige sundhedsudgifter er en af flere grunde til, at samfundet bør stille gratis idrætsfaciliteter til rådighed. Kommunen er i dag kun forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for idrætsforeninger. Men mange – især unge – dyrker idræt og fællesskaber uden for de klassiske foreninger.

Enhedslisten er også bekymret for kommercialiseringen af idrætten. Det er efter vores opfattelse ikke en sund udvikling.

Enhedslisten prioriterer bredde-idrætten over elite-idrætten.

Enhedslisten foreslår:

 • Bedre forhold til breddeidrætten
 • Vi skal skabe et vidunderligt univers ved Ungdommens Hus, hvor aktiviteterne i erstatningen for De Orange Haller kan fortsætte – i endnu bedre rammer end tidligere
 • Flere og bedre parker, idræts- og legepladser ved tætte beboelsesområder
 • Fokus på tilgængelighed i idrætsfællesskaber, for folk med fysiske, mentale og andre typer funktionsnedsættelser
 • Gratis idrætsfaciliteter til både foreninger og uorganiserede grupper

 

Flere uddannelsesinstitutioner til Fredericia

Fredericia har et såkaldt uddannelses-efterslæb. Samtidig flytter de fleste unge mennesker fra kommunen, fordi de ikke kan tage deres drømmeuddannelse i nærheden.

Særligt kvinder forlader fæstningsbyen, hvilket giver en skæv kønsfordeling i den tilbageværende ungdom. De der ønsker at flytte væk skal selvfølgelig have lov til det, men de der ønsker at blive i Fredericia, skal også sikres et varieret udbud af gode uddannelsestilbud.

Der skal tiltrækkes flere uddannelsesinstitutioner til Fredericia, så vi sikrer et mere mangfoldigt udbud af uddannelser og dermed en større mangfoldighed blandt de studerende i Fredericia.

Dette skal støttes op med studievenlige miljøer, både i form af boliger, men særligt i form af spændende og stimulerende studiefællesskaber for unge mennesker.

Vi kæmper for et Fredericia, hvor alle kan uddanne sig uanset økonomisk baggrund eller handicap. Derfor mener vi, at vi skal indgå et tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, og sørge for, at de er rustet til at tage imod elever med særlige behov.

Uddannelsesmulighederne i Fredericia skal være i endnu højere grad være fleksible, så man kan studere på forskellige tidspunkter i livet eller på nedsat tid, hvis man har et handikap. På den måde får langt flere reel mulighed for at tage en uddannelse.

Enhedslisten foreslår:

 • Der skal sikres mere uddannelsesvejledning til alle byens unge
 • Flere elevpladser i Fredericia kommune
 • Flere uddannelsesinstitutioner i Fredericia
 • Et samlende og inkluderende campus-område i centrum
 • Flere studieboliger
 • Forpligtende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om inkluderende og fleksible studiemuligheder
 • Mentorer på alle ungdomsuddannelser