Natur og miljø

Et meget vildere Fredericia

Fredericia Kommune har små – men vigtige – skove. Fuglsang Skov, Hannerup Skov, Trelde Næs, Randal Skov og Nyskov er vigtige skovområder for både mennesker, dyr og planter. Samtidig har vi en række vigtige naturområder, som Elbodalen, Kongsted Søerne, Erritsø Mose, Rands Fjord, Hagenør og Børup Sande, Snoghøjgårdparken og Hyby Fælled. Det er alle områder der skal beskyttes mod nedlæggelse eller forandring, for at gøre plads til nyt byggeri. Det vil give et fattigere plante- og dyreliv og derfor kæmper vi imod.

Vi står midt i en biodiversitetskrise! Derfor skal der opstilles konkrete mål for udvidelse af og højnelse af kvaliteten af naturområderne i kommunen og der skal investeres i skovrejsning, med hjemmehørende arter, til gavn for vores herboende insekter og vildt. Så gør vi vores i Fredericia, for at leve op til de nationale målsætninger, om et markant øget skovarealet i Danmark.

Der skal etableres mere skov og mere sammenhængende natur og grønne korridorer både bynært og i landdistrikterne, og mulighederne for fritidsaktiviteter i naturen skal forbedres. I Fredericia har vi meget helt særlig natur. Vi har rødlistede dyr og planter, som ikke findes mange andre steder i landet. Det forpligter. Der skal derfor sikres rum til urørt natur og punktfredninger af særlige biotoper.

Vi vil give naturen pladsen tilbage og sikre arternes levesteder. Også i byrummet, hvor asfalt, fliser og beton er alt for dominerende. Vi vil have mere vildt liv i både by og grøftekanter. Vilde naturrum i byen har også stor betydning for livskvalitet og sundhed, samt skaber forståelse for naturen.

Vandets kredsløb skal beskyttes og vandmiljøet skal forbedres, så der bliver mere liv i åer og andre vandløb i kommunen. De mindre vandløb er helt centrale gyde- og vækstområder for fisk. Vandløb skal ikke blot være afvanding for landbruget, men behandles som det de er: Et vigtigt led i genskabelsen af naturlige fiskebestande og dermed vandets økosystem.

Enhedslisten foreslår:

 • Der skal udarbejdes en ”Biodiversitetspolitik” i samarbejde med borgere og andre interessenter, som skal bruges til at udvikle strategier og konkretet tiltag, for at øge biodiversiteten
 • Madsbyparken skal udvikles med fokus på naturoplevelser og bæredygtighed, blandt andet med etablering af Det Grønne Hus
 • Indsatsen for bekæmpelse af invasive arter, som truer den oprindelige natur, skal styrkes
 • Mere gydegrus i vandløb og genskabning af naturligt snoede forløb
 • Omdanne store skadede træer til træruiner, så de bliver levested for utallige dyrearter, svampe og planter
 • 500 ha ny fredskov i Fredericia Kommune inden for de næste 10 år
 • Fredericia vold skal bevares som en divers og stor grøn lunge, der snor sig rundt om centrum
 • Grønne oaser i centrum, med blomster, træer og buske
 • Genplantning af træer på alleer, Volden og gader
 • Omlægning af kommunalt landbrugsareal til vild natur

 

Aktiv kamp for livet i Lillebælt

Havet er den vildeste og største naturtype vi har. Desværre er Lillebælt – og mange andre områder – i ufattelig ringe tilstand. I Enhedslisten vil vi gøre op med ideen om, at det ikke må have konsekvenser for erhvervslivet, at passe på havnaturen. Det er bydende nødvendigt, at der sker forbedringer af vores marine økosystem. Vi skal have genskabt vores fantastiske og mangfoldige havnatur.

Flere skal have Lillebælt helt ind i hjertet. Vores skolebørn skal lære om den fascinerende danske natur, som vi har rundt om os. Turister og andre besøgende skal også have let adgang til informationer og viden om Lillebælt. Vi passer ofte først rigtig godt noget, når vi kender til det, forstår det og holder af det.

Enhedslisten foreslår:

 • Etablering af kystnære stenrev og muslingebanker
 • Stop for udledning af forurenet spildevand, grundvand eller andet vand, der belaster Lillebælt yderligere
 • Nul-tolerance over for erhvervslivets forurening af Lillebælt
 • Ingen tilladelser til havbrug
 • Etablering af særlige zoner for ”urørt hav”, hvor Lillebælt ikke forstyrres af menneskelig aktivitet
 • Bedre formidling om vores trængte men fantastiske havnatur i Lillebælt
 • Besøgscenter ved havnen med fokus på Lillebælt

 

Ø-mærk Fredericia kommune

Økologisk omstilling er en vigtig del af, at sikre en miljømæssig bæredygtig kommune, hvor blandt andet grundvandet beskyttes og den miljømæssige skade på naturen begrænses mest muligt.

Beslutningen om sprøjteforbud på kommunale arealer skal overholdes! Det lyder som en selvfølge, men Enhedslisten har flere gange afsløret brug af pesticider på kommunal jord. Vi vil fortsætte med at være naturens vagthund!

Ressourcer skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb i en cirkulær økonomi, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Affald skal betragtes som en ressource og skal i endnu højere grad sorteres for at blive genbrugt direkte eller genanvendt.

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. I stedet vil vi gennem lokale klimavenlige initiativer gå foran som en klimavenlig kommune.

Enhedslisten foreslår:

 • Fredericia Kommune skal tilbyde vejledning til landbrug, der ønsker at omlægge til økologisk jordbrug, for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt biodiversitet
 • Kommunen skal i større omfang bruge økologiske produkter og økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale arbejdspladser
 • Hvis der laves nye vandboringer til vandforsyningen, skal der laves skovrejsning omkring, så grundvandet beskyttes bedst muligt
 • Kommunens rolle som miljømyndighed skal bruges mere aktivt
 • Fredericia kommune skal etablere grønne tage, som kan opsamle regnvand og give levesteder til forskellige arter på egnede tagflader
 • Virksomheder skal pålægges de samme sorteringskrav som private husholdninger
 • Busdriften skal omlægges til el eller brint
 • Alle nye biler kommunen indkøber, skal køre på el eller brint
 • Flere ladestandere til elbiler i både centrum og opland
 • Kommunale bygninger skal renoveres, med fokus på bæredygtighed, så energiforbruget nedbringes
 • Etablering af mere klimasikring, i form af rekreative og grønne områder i hele kommunen