Byudvikling og trafik

Mangfoldige og levende boligområder

Enhedslisten ønsker at skabe en fornuftig byudvikling, der begrænser transportbehov og ikke skaber afhængighed af biler, men derimod skaber plads til kollektiv trafik, cykler og menneskers liv og fællesskaber.

Fredericia oplever i disse år mange spændende udviklinger i byens boligområder, fra Helhedsplanen i Vestbyen til Kanalbyen i centrum. Vi må hele tiden have for øje, at Fredericia Kommune ikke skal knække over og at nogle områder lettere ”tabes” når fokus hele tiden er på fremgangen for de der har ressourcer og valgmuligheder.

Ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri, skal bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd medtænkes. grønne områder skal beskyttes og der skal etableres flere grønne oaser i by- og boligområder.

I centrum er der fortsat brug for renovering af små, usunde og utidssvarende boliger. Kvarterløftene skal være en helhedsorienteret indsats, som også skal involverer og inddrage beboerne. Der skal være plads til opgangsfællesskaber, seniorbofællesskaber og andre boformer, der giver diversitet i alle vores boligområder.

I mange byer ser vi, hvordan de små arbejdspladser og butikker forsvinder til fordel for store domiciler og indkøbscentre – ofte samlet få steder. Det betyder at biltrafikken øges og at især landsbyer drænes for aktivitet. Det vil Enhedslisten kæmpe imod.

For at forkorte transportafstande og fremme gang og cykling skal boliger, indkøb og fritid integreres i et geografisk afgrænset og attraktivt rum – og så vidt muligt kombineres med arbejdspladser. Størrelsen på indkøbscentrene må derfor begrænses, så de lokale dagligvarebutikker i boligområderne kan overleve.

For at gøre det attraktivt at bo i vores landsbyer, er det vigtigt, at der er god betjening med offentlig transport, at der er steder man kan samles og dyrke fællesskaberne og at der er skoler og institutioner – også i de små landsbyer. Butikker, skoler og institutioner er ikke kun en service til beboerne – det er liv, fællesskaber og lokale arbejdspladser.

Enhedslisten foreslår:

 • Flere almene boliger i både centrum og opland
 • Udstykninger til bofællesskaber og energi-neutralt byggeri
 • Kanalbyen skal være en blandet bydel med både ejer- og lejeboliger, kulturtilbud og natur
 • Arkitekturen skal tilpasses en byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser
 • Plads til daginstitutioner, butikker mm., når nye store boligområder planlægges
 • Mere kunst, kultur og rekreativ natur i om omkring boligområder
 • Infrastrukturen skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik
 • Tilbagekøbsklausuler ved salg af jord eller bygninger til private investorer
 • Flere bilfri områder i centrum
 • Øget fokus på jordforurening i forbindelse med byplanlægning

 

Bedre og billigere kollektiv trafik

Gennem de sidste mange år har nationale tiltag gjort det billigere at anskaffe og benytte sin egen bil og tilsvarende dyrere og vanskeligere at benytte den kollektive transport. Denne udvikling forringer mobiliteten for familier og borgere med få midler. Bilerne fylder mere og mere i byerne og særligt inden for voldene i Fredericia.

I Enhedslisten ser vi kollektiv trafik som en vigtigt del af at sikre vores borgere nem og billig transport rundt i kommunen og samtidig et middel til at mindske bilforurening i vores byer. I Enhedslisten ønsker vi os at mange flere benytter kollektiv trafik frem for at tage bilen. Derfor skal den kollektive trafik i kommunen være bedre og billigere, samt omlægges til el eller brint.

Fremtidens forurenings- og trængselsproblemer løses ikke med biler og parkeringspladser. Muligheden for at komme hurtigt, trygt og sikkert fra banegården til det nye uddannelsescampus ved Gammel Havn skal forbedres. Det er et must for alle de studerende vi skal have i centrum i en nær fremtid, men det vil også være en stor forbedring for alle kommunens borgere.

Busserne skal betjene alle landsbyer med mindst 300 indbyggere. I ydertidspunkter, kan det være nødvendigt at benytte flextrafik. Det er dog en dyr løsning for mange. Derfor skal prisen sænkes, så det er billigere at komme rundt i kommunen, for dem der ikke bor i et område med hyppig bustrafik. Busserne skal have høj komfort, korte ventetider og hurtigere forbindelser. Det skal være muligt at medbringe cyklen, barnevognen eller kørestolen.

For de der har brug for en bil, skal det være lettere at foretage miljøvenlige valg. Der skal arbejdes på at etablere en delebilsordning i Fredericia og der skal være bedre adgang til at lade el-biler op.

Enhedslisten foreslår:

 • Busdriften skal omlægges til el eller brint
 • Kollektiv trafik skal i første omgang være billigere og på sigt gøres gratis
 • Det skal være muligt at medbringe cykel i bybusserne
 • Flextrafik i kommunen skal være lige så billig som den øvrige kollektive trafik.
 • Det kommende højhastighedstog skal stoppe i Fredericia
 • Flere ladestandere til elbiler i både centrum og opland

 

Flere cyklister – færre bilister

Bilismen skal reduceres. Trængsel er et mere og mere alvorligt problem i området i og omkring Fredericia. Desto flere mennesker vi får til at tage cyklen i stedet for bilen, desto bedre er det for både klimaet, trængslen og folkesundheden. Flere skal vælge cykler og kollektiv trafik.

Turen på cyklen skal være en oplevelse, som man forbinder med livskvalitet. Cykelstierne skal være velholdte og sikre at færdes på året rundt. Der skal prioriteres vilde og blomstrende vejkanter, hvor man kan nyde årstidens blomster, samt god belysning, så man trygt kan tage cyklen – også efter mørkets frembrud.

Enhedslisten foreslår:

 • Fredericia skal arbejde på at blive årets cykelby i 2025
 • Der skal etableres minimum to nye cykelsti-strækninger hvert år
 • Der skal etableres flere cykelparkeringspladser – en del af dem skal være overdækkede
 • Højere prioritering af snerydning på cykelstier
 • Belysning på eller ved alle cykelstier
 • Etablering af cykelrastepladser
 • Etablering af cykelsti (adskilt fra veje og biltrafik) fra banegården til Gammel Havn/det nye campus-område