Demokrati og inddragelse

Demokratiet skal udvikles og styrkes

Enhedslisten arbejder på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange om året åbne møder med forskellige temaer. Vi er hele tiden i dialog med fagforeninger og andre organisationer, som repræsenterer borgernes holdninger og interesser.

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til altid at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet.

Enhedslisten foreslår:

 • Samråd og lokalbefolkningen skal have høringsret i sager, som vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller i det mindste samtidig med, at der indledes dialog med diverse investorer
 • Der skal gennemføres forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne i et lokalområde får mulighed for at disponere over et beløb til udvikling af dette område

 

Øget inddragelse – nej til privatiseringer

Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og borgerne får langt større indflydelse på egen hverdag end i dag. Medarbejderne og borgerne er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område.

Vi skal have skabt et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem, der bruger institutionen, skolen, plejehjemmet, kontoret – det være sig børn eller voksne. Det skal være disse grupper, som tilrettelægger arbejdet. Decentraliseringen skal gennemføres i det tempo, som de ansatte og brugerne ønsker det og kommunen skal understøtte denne proces. Men samtidig skal kommune sikre borgernes retssikkerhed og at alle (også de svage grupper) opretholder et tilfredsstillende serviceniveau.

Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder.

Udliciteringer fører til, at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse og den viden og ekspertise, som opsamles om rengøring går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol

Enhedslisten foreslår:

 • Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratiske styrings- og kontrolinstrumenter
 • Medarbejdernes ret til ytringsfrihed skal sikres og der etableres en whistleblowerordning som en sikkerhedsventil
 • Flere ordinære arbejdspladser, bedre arbejdsmiljø – stop for tvangsaktivering
 • Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse
 • Der gennemføres ikke flere udliciteringer eller udbud i Fredericia Kommune
 • Udliciterede områder skal trækkes tilbage til kommunen

 

Ligestilling i Fredericia kommune

Ligelønnen har det rigtig skidt i Fredericia kommune. Lønnen er stærkt ulige fordelt når man ser på lønnen mellem mænd og kvinder.

Også i Fredericia Kommune er der et kønsopdelt arbejdsmarked. Men den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn skal ændres.

Enhedslisten foreslår.

 • Der sikres et særligt lønløft til lavtlønsgrupperne. Det kan ske inden for overenskomsternes bestemmelser om ny løn. Fremover må det sikres at ny løn på alle niveauer udformes således, at den medvirker til at udligne kønsbestemte lønforskelle
 • På alle arbejdspladser skal der regelmæssigt gennemføres drøftelser af arbejdsdelingen på arbejdspladsen. Hvem laver hvad og hvorfor? Hvad har høj status – hvad har lav og hvorfor? Er alle tilfredse med deres opgaver – eller er det tid til en omfordeling af nogle af arbejdsopgaverne
 • Kønsaspektet skal inddrages på alle niveauer og i forhold til alle forhold. Evnen til at tage et ansvar for familien og til at påtage sig et socialt, kulturelt eller politisk ansvar uden for arbejdspladsen skal også belønnes og overarbejde og overarbejdskulturer skal bekæmpes