Sundhed og omsorg

Rettigheder og tryghed for de ældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer.

Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for at ældre kan komme rundt i Fredericia medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, får ordentlig løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Enhedslisten foreslår:

 • Ældrepolitikken skal tage udgangspunkt i 10 rettigheder til de ældre:
  At spise den mad, de kan lide
  At føle sig velklædte og soignerede
  At bestemme egne tider og rutiner
  At komme ud, når de har lyst
  At træffe andre mennesker
  At købe tøj og ting efter egen smag
  At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik
  At udvikles livet igennem
  At holde deres minder levende
  At vælge, hvordan de vil bo
 • Kommunen skal sikre, at der bygges/indrettes flere forskellige typer boliger, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Fredericia – også i midtbyen
 • De ældres mulighed for at komme rundt i Fredericia – også om aftenen – skal forbedres. Det kan ske gennem forbedringer af busdriften og fleks-trafik-ordningen
 • Bedre normeringer i weekender og aftentimer på plejecentrene

 

Mennesker med handicap

Enhedslisten arbejder for at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Målet er, at de skal tænke så lidt som muligt på sit handicap, være uafhængig af andre og være selvhjulpen, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre.

Enhedslisten foreslår:

 • Mennesker med handicap skal have sammen mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Fredericia Kommune
 • Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, restauranter, teateret mv. skal så vidt muligt være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere
 • Der skal i den fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i at mennesker med handicap skal kunne bruge lokaliteten
 • Adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp
 • Ledsageordninger skal stå til rådighed for alle der har brug for det i tilstrækkeligt omfang. Det giver tryghed og muligheder
 • Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at gøre mennesker med handicap så selvhjulpne, som muligt
 • Der skal laves forsøg med forskellige kollektivboligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering – men hvor der med rigelig personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt
 • Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes
 • Der skal gennemføres en høring om konsekvenserne af de store besparelser der har været på området inden for de sidste 10 år, med henblik på at vurdere konsekvenserne for mennesker med handicap og medarbejderne på området

 

Solidaritet med de særligt udsatte borgere

En kommune kan kendes på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere. Der skal være plads til alle og vi skal sikre også de udsatte grupper det bedste muligheder for at være en del af samfundet.

Enhedslisten foreslår:

 • Der skal være plads til de udsatte i Fredericia. Vi skal have flere bænke og borde i bybilledet og bedre forhold omkring ”skuret”
 • Der skal etableres flere billige og “skæve” boliger
 • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling og lovgivningens behandlingsgaranti skal overholdes
 • Flere opsøgende medarbejdere
 • Tilbud til udenlandske hjemløse
 • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked med flere socialøkonomiske virksomheder og flere virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar.

 

Sundhed og forebyggelse sikrer livskvalitet

Sundhed skal være for alle. Alle borgerne i Fredericia kommune skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Der er mange gode tilbud i kommunen til borgere der ønsker at blive røgfri, at tabe sig og at motionere mere. For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger. At disse tilbud er let tilgængelige i hele kommunen.

Det nye sundhedshus skal spille en vigtig rolle i kommunens arbejde med sundhed og forebyggelse. Der skal arbejdes på at sundhedshuset kan rumme alle fredericianere og kan støtte dem på den måde de har brug for.

Høj folkesundhed kræver bedre forebyggelse, mindre ulighed og mindre fattigdom.

Enhedslisten vil sikre brede sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er gratis, fleksible, lokale og forankrede i folks hverdag.

Enhedslisten foreslår:

 • Flere midler til behandling og forebyggelse af misbrug, ensomhed og anden mistrivsel
 • Større fokus på dobbeltdiagnoser
 • Fokus på ulighed i sundhed, gennem særligt tilpassede tilbud
 • Så mange tilbud på sundhedshuset som muligt (også regionale), så vi mærker lukningen af sygehuset mindst muligt
 • Fokus skal flyttes fra behandling til forebyggelse, men det er vigtigt, at det foregår uden at borgerne får en ringere behandling eller service
 • Bedre muligheder for at lave sunde tilvalg inden for eksempelvis kost og bevægelse, både når man arbejder og når man bor i Fredericia. Det kan være mulighed for at vælge sundere retter i kantinen eller bruge en el-cykel i stedet for en bil på jobbet