Økonomi

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

I Enhedslisten har vi klare holdninger til hvordan vores velfærd skal finansieres og hvordan vores fælles penge bør prioriteres. Vi ønsker solidariske løsninger. Det betyder, at de, der har de højeste indkomster, skal yde forholdsvis mest til fællesskabet.

Enhedslisten ønsker ikke at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. En stigning i skatten vil ramme dem med de laveste indkomster lige så hårdt, som dem med de højeste lønninger. Det er ikke fair og derfor ønsker vi som udgangspunkt en mere solidarisk løsning, hvis kommunens økonomi skal maksimeres.

På samme måde vil Enhedslisten ikke hæve eller indføre brugerbetaling. Brugerbetaling rammer socialt skævt og fratager de økonomisk ressourcesvage borgere fra at deltage i fællesskaber.

I stedet ønsker Enhedslisten, at grundskylden og dækningsafgiften hæves. Herved sikres det at det er erhvervslivet og dem med de højeste indkomster – og som ejer de største og dyreste ejerboliger – der betaler mest.

Skal Fredericia kommune omprioritere penge, for at skabe råderum til eksempelvis Enhedslistens mange gode forslag, ønsker vi at finde dem, ved at fjerne unødvendig kontrol og bureaukrati, ved at reducere i erhvervsstøtten og ved at droppe prestigeprojekter. Vi vil ikke skære i velfærden.

Enhedslisten foreslår:

 • Grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale
 • Unødvendig kontrol og bureaukrati fjernes
 • Den generelle og brede erhvervsstøtte reduceres
 • Prestigeprojekter droppes eller udskydes

 

Opgør med nedskærings-ideologien

Vores velfærdssamfund skal ikke styres, som var den en privat virksomhed. Der er brug for et opgør med mange års kurs mod mere markedsstyring, nedskæringer og privatiseringer. Privatiseringerne af vores fælles virksomheder skal stoppes og konkurrencestats-tankegangen skal ud af vores offentlige sektor.

Enhedslisten vil have et stop for udlicitering af offentlige opgaver til private profit-drevne koncerner. Skatteydernes penge skal bruges til offentlig service – ikke til at generere udbytteudbetaling til aktionærer og kapitalfonde.

Fredericias økonomiske politik skal gavne den brede befolkning. Det kræver et opgør med den hidtidige økonomiske politik, der i store træk er bundet til en højreorienteret nedskæringsideologi.

I Enhedslisten kæmper vi for at afskaffe budgetloven. Budgetloven betyder, at kommunen hvert år balancerer på grænsen af lovens vedtagne loft over velfærden, hvor man rammes af sanktioner for den mindste økonomiske overskridelse. Selv om der er penge nok i kommunekassen, kan Fredericia kommune ikke bruge dem. Også budgetlovens anlægslofter forhindrer kommunen i at gennemføre renoveringer af alt fra skoler til cykelstier, selvom vi har penge til det i kommunekassen. Budgetloven får på den måde kommunerne til at bruge mindre på velfærd, end vi egentlig har råd til.

Enhedslisten foreslår:

 • Totalt stop for privatisering af offentligt ejede virksomheder
 • Fredericia kommune skal kæmpe aktivt imod budgetloven og udfordre lofterne over velfærd og anlæg
 • Udliciterede områder skal så vidt muligt trækkes tilbage til kommunen
 • Kun lovpligtige udliciteringer eller udbud gennemføres – og skal ske med specifikke minimumskrav

 

Erhvervspolitik, der fremmer bæredygtighed og samfundsansvar

Vi skal indrette erhvervsstøtte, skatter/afgifter og kommunens indkøbspolitik på en måde, der tilskynder virksomheder til en samfundsgavnlig adfærd. En adfærd, der sikrer gode, trygge jobs i Fredericia, som tager hensyn til miljø og natur, som fremmer demokrati og medarbejderindflydelse, samt bidrager til et rummeligt arbejdsmarked.

Vores fælles penge skal bruges socialt ansvarligt. Vi skal ikke sende skattekroner i skattely, investere dem i aktier i sort energi eller placere dem i hænderne på banker der forbindes med hvidvask eller svindel.

De rammevilkår der gælder nu, tilgodeser især de store virksomheder – og ofte på bekostning af de små virksomheder, freelancere og selvstændige erhvervsdrivende.

Små virksomheder skal derfor tilgodeses ved udbud af opgaver, ved at opdele kontrakter i mindre bidder, så også de små håndværksmestre kan byde på opgaverne kommunen skal have udført. Eksempelvis når der bygges nyt eller renoveres på kommunale bygninger.

Enhedslisten foreslår:

 • Kravene skærpes i kommunens indkøbs- og udbudspolitik, så virksomheder får forrang, hvis de tager socialt ansvar og har en bæredygtig adfærd
 • Arbejdsklausuler, sociale klausuler og kædeansvar må ikke forringes, men skal udbygges
 • Støtte til erhvervslivet skal prioritere grønne iværksættere, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder og virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar
 • Udbud på entreprenør-opgaver skal opdeles i mindre kontrakter