Demokrati og medborgerskab

Fællesskabet skal udvikles og styrkes

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune.

Der skal gøres op med tendensen til altid at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet.

Vi skal have steder, hvor vi kan samles. Både i landsbyerne, hvor særligt folkeskolerne kan spille en stor rolle, og i Fredericia by. Medborgerhuse fungerer som lokale kraftværker, hvor inspiration, fællesskaber og sammenhold kan vokse.

Enhedslisten foreslår:

 • Lokalbefolkningen skal have høringsret i sager, som vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller i det mindste samtidig med, at der indledes dialog med diverse investorer
 • Der skal gennemføres forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne i et lokalområde får mulighed for at disponere over et beløb til udvikling af dette område
 • Når lokalbefolkningen ønsker et samlingssted i et lokalområde, skal kommunen støtte op og hjælpe med at facilitere det.

 

Flere stemmer skal høres

Magten skal fordeles på flere og det skal være lettere at deltage. Demokrati tager tid. Det er vigtigt, at processerne ikke forhastes, blot for at ”få det til at ske”. Beslutninger skal ske med respekt for de personer, områder og ansatte det vedrører, så alle får mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

I Enhedslisten arbejder vi også på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange om året åbne møder med forskellige temaer, hvor alle (ikke kun Enhedslistens medlemmer) er velkomne. Vi deler informationer om afdelingens økonomi, tillidsvalgte med mere på vores hjemmeside og vi er hele tiden i dialog med fagforeninger og andre organisationer, som repræsenterer borgernes holdninger og interesser.

Enhedslisten foreslår:

 • Alle lukkede punkter på udvalgs- og byrådsmøder gøres som udgangspunkt åbne efter behandling, med mindre der er tungtvejende grunde til at undlade dette og indholdet fortsat er fortroligt efter behandling.
 • Mødereferater fra udvalgsmøder skal beskrive holdninger der har været under debatten af punkterne, hvis en deltager ønsker det – ikke kun om medlemmerne følger indstillingerne.
 • Fredericias borgere skal kunne fremsætte borgerforslag. Enhedslisten foreslår, at forslag, som har opbakning for mindst 1% af de stemmeberettigede borgere i Fredericia Kommune, skal behandles på næstkommende byrådsmøde.

 

Mere demokrati og øget brugerinddragelse

Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og brugere får langt større indflydelse på egen hverdag end i dag. Medarbejderne og brugere er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område.

Vi skal have skabt et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem, der bruger institutionen, skolen, bofællesskabet, plejehjemmet, kontoret – det være sig børn eller voksne. Det skal være disse grupper, som tilrettelægger arbejdet. Forandringer skal gennemføres i det tempo, som de ansatte og brugerne ønsker det og kommunen skal understøtte denne proces. Men samtidig skal kommunen sikre borgernes retssikkerhed og rettigheder.

Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder.

Udliciteringer fører til, at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse og den viden og ekspertise, som opsamles om eksempelvis rengøring går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol.

Enhedslisten foreslår:

 • Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratiske styrings- og kontrolinstrumenter
 • Medarbejdernes ret til ytringsfrihed skal sikres og vi vil sikre, at den nye whistleblowerordning bliver velfungerende for medarbejdere og borgere og kan bruges uden at de skal frygte for konsekvenser som afskedigelse eller påvirkning af sagsbehandlingen
 • Vi vil stoppe tvangsaktivering og i stedet skabe flere ordinære jobs
 • Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse
 • Udliciterede områder skal så vidt muligt trækkes tilbage til kommunen
 • Kun lovpligtige udliciteringer eller udbud gennemføres – og skal ske med specifikke minimumskrav

 

Bedre arbejdsforhold for medarbejderne

Jo flere borgere, en sagsbehandler skal betjene, jo sværere bliver det at give en kvalificeret service. Det samme gælder, hvis sagsbehandlerne ikke er tilstrækkeligt uddannet til deres arbejde.

Nogle gange har borgere med komplekse problemer så mange sagsbehandlere, at de har mistet overblikket over deres problemer og løsningen af dem. På samme måde kan det være svært for en blandt flere sagsbehandlere at få overblik over borgerens situation og muligheder.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres for de ansatte og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Fredericia Kommune skal gå i spidsen med at forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.

Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden.

Enhedslisten foreslår:

 • Alle medarbejdere i Fredericia kommune skal sikres mulighed for og ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Fredericia Kommune igangsætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som man har gjort i Göteborg i Sverige
 • Sagsstammerne for sagsbehandlerne skal følge anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening