Vedtægter

 

 • 1 Navn

1.) Afdelingens navn er Enhedslisten – de rød-grønne Fredericia.

 • 2 Formål

1.) Enhedslisten Fredericias formål er at arbejde for de politiske mål, som er beskrevet i Enhedslistens principprogram, herunder at lave oplysningsvirksomhed blandt interesserede og medlemmer, samt aktivere disse til politisk aktivitet, samt arbejde for venstrefløjsrepræsentation i Fredericia Byråd.

 • 3 Medlemskab

1.) Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Fredericia kommune er medlemmer i afdelingen.

2.) Enhedslistens landsorganisation kan dog efter indstilling fra afdelingens bestyrelse eller fra et medlem selv overflytte det pågældende medlem til at stå i en anden afdeling eller direkte under landsorganisationen.

3.) Tilsvarende kan medlemmer bosiddende uden for Fredericia i nærliggende kommuner, blive medlem, hvis vedkommende ønsker det. Grænser bopælskommunen ikke op til Fredericia Kommune, skal medlemsmødet godkende overflytningen.

4.) Medlemskab opnås ved indbetaling af det af årsmødet fastsatte kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

5.) Fra det tidspunkt medlemskab opnås, haves samme rettigheder som øvrige medlemmer af afdelingen.

 • 4 Generalforsamlingen

1.) Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

2.) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

3.) Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen, der skal være skriftlig og ske med mindst 2 ugers varsel med angivelse af tid og sted.

4.) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra byrådsmedlem(mer)
 5. Godkendelse af det reviderede regnskab
 6. Vedtagelse af arbejdsplan
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Budget for det kommende år
 9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og om muligt 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

5.) Alle afstemninger foregår ved almindeligt stemmeflertal – undtagen afstemninger i henhold til § 9.

6.) Ved personvalg er kandidater med højeste stemmetal valgt. Valg og afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt et medlem ønsker det.

7.) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før generalforsamlingen, således at bestyrelsen kan orientere alle medlemmer om forslaget 7 dage før generalforsamlingen.

8.) Mødereferat sendes ud til medlemmerne og gøres tilgængelig for fremtidige medlemmer på Netforum.

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

1.) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst 1/2-delen af bestyrelsen eller 1/3 af afdelingens medlemmer.

2.) Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af motiveret dagsorden.

3.)  Mødereferat sendes ud til medlemmerne og gøres tilgængelig for fremtidige medlemmer på Netforum.

 • 6 Afdelingsbestyrelsen

1.) Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer.

2.) Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson, kasserer og evt. andre selvvalgte ansvarsområder.

3.) Bestyrelsen er ansvarlig for at følge generalforsamlingens og medlemsmødets beslutninger og er ansvarlig for afdelingens økonomi. Bestyrelsen har ansvar for, at det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen.

4.) Bestyrelsen kan udtale sig på afdelingens vegne og træffe politiske beslutninger under ansvar over for medlemsmødet og generalforsamlingen.

5.) Bestyrelsen er ansvarlig for at holde medlemmerne orienteret om bestyrelsens arbejde og de initiativer, afdelingen indgår i.

6.) Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne af afdelingen. De har taleret men ikke stemmeret.

7.) Ved et bestyrelsesmedlems forfald tildeles suppleanten stemmeret og tæller som medlem af bestyrelsen.

8.) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

9.) Bestyrelsen er forpligtet til at sende mødereferater fra bestyrelsesmøderne ud til medlemmerne

10.) Bestyrelsen er ansvarlig for at gøre referater og andre beslutningspapirer fra både medlemsmøder, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder tilgængelige for fremtidige medlemmer på Netforum.

 • 7 Medlemsmødet

1.) Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

2.) Der skal afholdes mindst 3 medlemsmøder hvert halve år (inkl. generalforsamling).

3.) Mødereferat sendes ud til medlemmerne og gøres tilgængelig for fremtidige medlemmer på Netforum.

 • 8 Medlemsmødet nedsætter en byrådsbaggrundsgruppe.

1.) Alle medlemmer af Enhedslisten Fredericia kan deltage i byrådsbaggrundsgruppens møder.

2.) Byrådsmedlem(mer) og byrådsbaggrundsgruppen har ansvar og kompetence for så vidt angår beslutninger m.v. i byrådet og tilknyttede udvalg samt anliggender, der er en naturlig følge af byrådsarbejdet.

3.) Væsentlige politiske spørgsmål skal forelægges generalforsamlingen jf. § 4.1 eller medlemsmødet jf. § 7.1.

 • 9 Vedtægtsændringer

1.) Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted efter godkendelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

2.) Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

3.) Bestyrelsen er derpå ansvarlig for, at ændringsforslagene straks udsendes til afdelingens medlemmer.

4.) Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte.

 • 10 Opløsning

1.) Beslutning om opløsning af afdelingen kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger – heraf mindst 1 ordinær.

2.) I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød-grønne.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts og den ekstraordinære generalforsamling d. 19. april 2017.