Børn og unge

Trygge og gode daginstitutioner

Vores dagtilbud skal være med et højt kvalificeret pædagogisk indhold. Der skal satses langt mere på at give lige muligheder til alle børn uanset baggrund.

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår for at få hverdagen til at hænge sammen.

Børn skal sikres et sundt og trygt miljø, med gode fysiske rammer, med plads til udfoldelse og kreativ leg. Voksne skal sikres et godt arbejdsmiljø, hvor man, selv ved sygdom blandt personalet, kan opretholde en god normering. Flere pædagogmedhjælpere skal tilbydes at tage en pædagogiske assistent uddannelse, så det faglige niveau øges.

Grundet den forholdsvis gode normering i Fredericias daginstitutioner, er forældrebetalingen også høj. Forældrebetalingen reguleres dog efter socioøkonomien hos familierne, ligesom der også er søskenderabat. Til gengæld er prisen for måltider den samme for alle. Det rammer socialt skævt – så det skal ændres!

Enhedslisten foreslår:

 • Alle børn skal tilbydes gratis, sund og god økologisk mad i daginstitutionerne
 • Fredericia kommune skal leve op til BUPLs minimumsnormeringer. Dvs. max tre børn pr voksen i vuggestuer, max 6 børn pr voksen i børnehaver – ikke kun på papiret, men på alle stuer, i alle åbningstimer, på alle åbningsdage, hele året
 • 80% af personalet skal være uddannede pædagoger (mod de nuværende 65%)
 • Åbningstiderne i daginstitutionerne skal indrettes efter familiernes behov
 • Forældrerådene i daginstitutionerne skal have større indflydelse og omdannes til forældrebestyrelser
 • Legepladspuljen skal øges, så legepladserne i alle institutioner altid er i god og tryg stand

 

Udviklende og inspirerende skoler

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelser og glæden ved sammen at finde og forstå.

Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling, men samtidig bevidst om sine begrænsninger. Skolerne må ikke holde på elever, som vil profitere bedre af et mere specialiseret tilbud.

Mellemtilbuddene, til børn med særlige behov, men som ikke vil profitere af et specialskoletilbud, er ofte ikke reelle tilbud af hverken faglig eller pædagogisk kvalitet. Det skal ændres.

Lærere og pædagogisk personale skal have tid til at tage hensyn til de enkelte elever, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet eller elever.

Lige nu bliver pengene ofte taget fra fritidstilbuddene på skolerne, hvis skolerne vil prioritere særlige tilbud eller indsatser i skolen. Det skal stoppes. Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre to voksen-ordninger med pædagogisk inddragelse, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet elevernes reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne i fritidstilbuddene.

Der kan være en udfordring i at opretholde fuldtidsstillinger til fritidspædagogerne, da deres arbejdstid ofte begynder, når skolerne lukker. Vi tror på, at det har en værdi at børnene ser de samme pædagoger i skolerne, som de gør i deres fritidstilbud. Derfor skal skolerne være opmærksomme på dette når stillinger sammensættes, så de fritidspædagogiske tilbud prioriteres højt.

Flere og flere familier fravælger den lokale folkeskole. Den udvikling skal vendes. Folkeskolen skal være et skoletilbud der forbindes med kvalitet, fællesskab, trivsel, moderne læring og gode rammer. Det store vedligeholdelses-efterslæb skal indhentes.

Et motiveret og kvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres. Personalets arbejdsvilkår må ikke forringes, for at dække andre udgifter i skolerne. Vi er stolte af at have en god arbejdstidsaftale med lærerne i Fredericia.

Børn opholder sig meget længe på skolerne i dag og der stilles store krav til alle børn dagligt. Det kræver god energi, at fastholde koncentrationen og overskuddet. Alligevel har mange skoler ikke tilbud eller muligheder til børn der ønsker eller har brug for at supplere deres medbragte mad.

Enhedslisten foreslår:

 • Alle børn skal have adgang til at købe billig, sund og god økologisk mad i skolen.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre
 • Der skal indføres et klasseloft på 24 elever
 • Der skal være to-voksen-undervisning i mindst 50% af undervisningen i indskolingen og mindst 30% af undervisningen på mellemtrinnet.
 • Der skal ansættes en naturvejleder i hvert distrikt
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får
 • De såkaldte mellemtilbud på skolerne skal løftes markant i kvalitet
 • Alle skolematrikler i hele kommunen skal renoveres og sikres tidssvarende læringsmiljøer og udearealer
 • Ingen skolelukninger i landsbyerne
 • Udvidelse af skoletjenestetilbud med gratis adgang for kommunens klasser
 • Pladsmanglen på Frederiksodde Skolen skal løses

 

Fritidstilbud med kvalitet, fællesskab og inddragelse

Alle børn og unge har ret til at være en del af udviklende fællesskaber.

Vi vil skabe rammerne for, at børn og unge oplever at have fællesskaber og væresteder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og erfaringer, og hvor de beriges og udvikles.

I fritiden skal børn og unge kunne vælge fra en bred vifte af fritidstilbud i høj kvalitet – uanset barnets handicap, adresse eller forældrenes pengepung.

Unge har ret til fritid, som de også selv bestemmer over. Derfor skal fritidstilbud til Fredericias unge være baseret på det de unge efterspørger – ikke det voksne tror de ønsker eller mener vil være bedst. De unge skal inddrages langt mere end i dag.

Enhedslisten foreslår:

 • SFO-tilbuddene på skolerne skal også have minimumsnormeringer med maksimalt 9 børn pr voksen
 • Mere socialpædagogisk personale i centrum af Fredericia
 • Etablering af flere væresteder til unge i både centrum og landsbyerne
 • Fritidspas-ordningen skal udvides, så flere børn og unge får glæde af muligheden
 • Ungdomsskoletilbuddene skal udvides markant
 • Der skal holdes alkoholfrie fester, i trygge rammer, for de ældste grundskole-elever. Eksempelvis på Ungdommens Hus
 • Unge skal inddrages og have en afgørende stemme i byplanlægning, etablering af væresteder for unge og udviklingen af byens mange arenaer, som de unge benytter
 • Ungebyrådet skal inddrages reelt i byrådets beslutningsprocesser

 

Bedre vilkår for børn og familier med særlige behov

Familier, hvor et barn får konstateret et handicap eller en kronisk sygdom, har langt større risiko for at ende i skilsmisse end andre. Samtidig kommer søskende til barnet ofte i klemme og ender i mistrivsel.

Familier, der allerede er udfordrede pga. vilkår der er svære at ændre, skal ikke også kæmpe på alle andre fronter. Når man er presset som familie, er det svært også at finde overskud, til at sætte sig ind i hvilke rettigheder og muligheder man reelt har. Det skal man have hjælp til. Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre. Vi må aldrig gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Alt for store sagsstammer hos sagsbehandlerne i familieafdelingen øger risikoen for fejl, konflikter og misforståelser og gør sagsbehandlingen mindre håndholdt og individuel.  Det er urimeligt over for både de ansatte, børnene og deres familier. Der skal være en helhedsorienteret tilgang til familierne i sagsbehandlingen.

Enhedslisten foreslår:

 • PPR skal styrkes og medarbejderne skal have bedre tid til at følge og observere barnet, før der drages konklusioner
 • Børn der har brug for en inklusionsplads, skal tilbydes en plads i den institution, hvor barnet i forvejen går
 • Får man en sag i familieafdelingen, skal man tilbydes støtte og vejledning. Eksempelvis fra en mentorfamilie, borgervejleder eller andet. Man skal vejledes om sine muligheder
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang og trivsel
 • 20-30 sager pr. sagsbehandler på børne/ungeområdet (mod de nuværende 32-35 sager)
 • 35-45 sager pr sagsbehandler på børnehandicapområdet (mod de nuværende 51 sager)
 • Garanti for støtte til søskende og forældre til børn med handicap eller andre gennemgribende udfordringer, som påvirker familiens hverdag
 • Alle børn skal visiteres til den type tilbud, som gavner dem mest og sikrer størst mulig trivsel og udvikling
 • Bedre forhold for børn med diagnoser, både i og uden for specialtilbud
 • Frederiksodde Skolen skal udvides, renoveres og sikres tidssvarende læringsmiljøer og udearealer