Ligestilling

Fokus på bekæmpelse af vold i nære relationer

Hvert år bliver mange hundrede personer udsat for fysisk partnervold, voldtægter eller voldtægtsforsøg i Fredericia kommune. Dertil kommer et stort antal, der udsættes for psykisk vold, stalking, ikke-fysiske seksuelle krænkelser eller digitale seksuelle krænkelser. Volden rammer primært kvinder, men også LGBTQ+-personer er overrepræsenterede. Volden er ikke kun et ligestillingsproblem. Det er også et socialt problem og et sundhedsproblem.

Skal vi opnå formel og reel ligestilling mellem kønnene, er vi nødt til at forebygge denne vold. Er der vold i hjemmet, påvirker volden (og alle dens konsekvenser) hele familien. Eksempelvis de børn der måtte være vidne til den.

I Enhedslisten er vi bekymrede for, om kommunen er godt nok rustet til at opdage og håndtere situationer, hvor dette er på spil – og ikke mindst hjælpe de personer, som udsættes for vold af forskellig art.

Danmark har i 2013 underskrevet Istanbulkonventionen, som er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Et af de steder, hvor det halter med implementeringen, er ude i kommunerne, hvor der ofte er en tæt kontakt til den voldsramte eller voldstruede borgere og hvor muligheden for at forebygge eller sætte ind er størst.

Vi vil kæmpe for, at Fredericia Kommune gør sit, for at leve op til denne konvention. Medarbejderne i kommunen skal være bedre rustet til at håndtere sager med mistanke om, at en borger er udsat for vold. Det kræver opkvalificering af socialrådgivere, jobcentermedarbejdere, skolelærere, sundhedsplejersker, pædagoger m.fl. – alle dem som har kontakt til den eller de voldsramte.

Der skal udarbejdes en handleplan eller politik, som blandt andet skal resultere i strategier for håndtering af overgrebssager, forebyggelse og håndtering af vold og seksuel vold i hjemmet, samt strategier der skal sikre nedbringelse af denne vold.

Enhedslisten foreslår:

  • Istanbulkonventionen implementeres via udarbejdelse af ny politik, med dertilhørende handleplaner og strategier
  • Personale, som kommer i kontakt med voldsramte og voldstruede modtager efteruddannelse i at spotte og handle på mistanke om vold og traumer
  • Ambulant rådgivningstilbud, som supplement til krisecentre
  • Der etableres en voldsforebyggelsesindsats målrettet kommunens unge

 

Mere ligestilling i Fredericia kommune

I Enhedslisten er vi feminister og antiracister. Det betyder, at vi kæmper for, at alle uanset køn, nationalitet, etnicitet, religiøs overbevisning mm. skal have lige muligheder og lige rettigheder.

For os handler feminisme om friheden til at være den man har lyst til at være, og leve det liv man gerne vil, uafhængigt af ens køn. Vi bruger feminismen til at få øje på og bekæmpe de uligheder der findes mellem kønnene.

Ligelønnen har det rigtig skidt i Fredericia kommune. Lønnen er stærkt ulige fordelt når man ser på lønnen mellem mænd og kvinder.

Samtidig har Fredericia Kommune ikke en eneste øremærket krone og ikke en eneste arbejdstime afsat til arbejdet med ligestilling.

I Fredericia Kommune er der et kønsopdelt arbejdsmarked. Den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker, som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn, skal ændres.

Enhedslisten foreslår:

  • Der afsættes ressourcer svarende til et årsværk, der arbejder med ligestilling i Fredericia Kommune – både blandt kommunens borgere og kommunen som arbejdsplads
  • Borger- og Demokratiudvalget skal ændres til et Borger- Demokrati- og Ligestillingsudvalg