Natur og miljø

Mere biodiversitet, skov og natur

Fredericia Kommune har få men vigtige skove. Fuglsang Skov, Hannerup Skov, Trelde Næs og Randal Skov og Nyskov er vigtige skovområder for både mennesker, dyr og planter. Samtidig har vi en række vigtige naturområder, som Elbodalen, Kongsted Søerne, Erritsø Mose, Rands Fjord, Hagenør og Børup Sande, Snoghøjgårdparken og Hyby Fælled. Det er alle områder der skal beskyttes mod en ofring til fordel for byggeri og byudvikling. Dette ville give et fattigere plante- og dyreliv og derfor kæmper vi imod.

Enhedslisten foreslår:

 • Fredericia Kommune skal vedtage en biodiversitetspolitik med konkrete mål for at øge biodiversiteten og indarbejde dette i kommunens planlægning
 • Der etableres mere skov og mere sammenhængende natur og grønne korridorer både bynært og i landdistrikterne, og mulighederne for fritidsaktiviteter i naturen skal forbedres
 • Madsbyparken udvikles med fokus på naturoplevelser og bæredygtighed, blandt andet med etablering af Det Grønne Hus
 • Der skal sikres rum til urørt natur
 • Punktfredning af biotoper
 • Der opstilles konkrete mål for udvidelse af og højnelse af kvaliteten af naturområder
 • Indsatsen for bekæmpelse af invasive arter, som truer den oprindelige natur, skal styrkes
 • Vandets kredsløb skal beskyttes og vandløb skal forbedres, eksempelvis ved at sprede gydegrus eller genskabe naturligt snoede forløb
 • Dynamit skal bruges til at skabe naturligt udseende træruiner af store gamle træer, som i forvejen er skadede eller som vurderes som risikotræer. De store stammer nedbrydes langsomt og bliver dermed levested for utallige dyrearter, svampe og planter
 • Der skal investeres i skovrejsning, så vi gør vores i Fredericia, for at leve op til den nationale målsætning fra 1989 om en fordobling af skovarealet i Danmark. Helt konkret ønsker Enhedslisten 500 ha ny fredskov i Fredericia Kommune inden for de næste 10 år
 • Fredericia vold skal bevares som en grøn lunge, der snor sig rundt om centrum

 

En aktiv miljøpolitik

Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der må ikke bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Fredericia Kommune bør arbejde for at være mere ressource-effektiv. Vugge-til-vugge principperne (cradle-to-cradle) skal være bærende i vores tilgang til affald. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb i en cirkulær økonomi, hvor de genbruges og ikke går til spilde. En større del af affaldet skal betragtes som en ressource og bør sorteres for at blive genbrugt direkte eller genanvendt.

Det er helt indlysende, at miljølovgivningens muligheder for sanktioner skal anvendes overfor for forurenende virksomheder, men kommunens rolle som tilsynsmyndighed giver en mulighed for at påvirke virksomhederne til at agere mere miljøvenligt og bæredygtigt end det minimum, lovgivningen kræver.

Enhedslisten foreslår:

 • Andelen af affald der deponeres skal fortsat reduceres
 • Beboere i etageejendomme skal sikres mulighed for at sortere affaldet
 • Alt affald skal genanvendes i Syddanmark, så vi begrænser unødvendig og forurenende transport af affald og skaber arbejdspladser i lokalområdet
 • Kommunens rolle som miljømyndighed skal bruges aktivt
 • Den Grønne Rum skal styrkes og de mange gode aktiviteter skal inspirere til konkret handling
 • Shells olieforurening på stranden ved Skanseodde skal udbedres

 

Ø-mærk Fredericia kommune

Økologisk omstilling er en vigtig del af at sikre en miljømæssigt bæredygtig kommune, hvor blandt andet grundvandet beskyttes og den miljømæssige påvirkning begrænses mest muligt.

Enhedslisten foreslår:

 • Fredericia Kommune skal fremover sikre økologisk land- og skovbrug på alle dyrkede arealer. Kommunen skal gå foran med at forpagte sin landbrugsjord bort til økologisk jordbrug, og kommunen skal fastholde beslutningen om at dyrke sine skove og andre kommunale arealer uden sprøjtegift
 • Fredericia Kommune skal gøre økologisk jordbrug til en del af miljøpolitikken for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt stor biodiversitet
 • Kommunen skal bla. støtte brug af økologiske produkter og sikrer økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale arbejdspladser
 • Kommunen skal opkøbe landbrugsjord og derefter forpagte jorden til økologer eller lave skovrejsning med et varieret trædække af hjemmehørende arter
 • Hvis der laves nye vandboringer til vandforsyningen, skal der laves skovrejsning omkring, så grundvandet beskyttes bedst muligt

 

Klima- og energipolitik

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. I stedet vil vi gennem lokale klimavenlige initiativer gå foran som en klimavenlig kommune.

Enhedslisten foreslår:

 • Kommunens bilpark og øvrige maskinel skal omlægges til at være klimavenlig
 • Kommunen skal sørge for, at der indkøbes maskiner, anlæg, biler og apparater, der har den højeste energimærkning
 • Fredericia Kommune skal etablere solceller og solfangere på kommunale bygninger med egnede tagflader
 • Fredericia kommune skal etablere grønne tage, som kan opsamle regnvand og give levesteder til forskellige arter på egnede tagflader
 • Både kommunale og private bygninger skal efterisoleres, hvor det er praktisk muligt, og hvor det kan gøres uden urimelige omkostninger
 • Fredericia Kommunes energiforsyning skal baseres på vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme, mens fornybare energiressourcer i form af biomasse og biogas kun må være baseret på affald og restprodukter. Der må således ikke indgå potentielle fødevarer i energiproduktionen, ligesom der ikke må indgå biomasse, der udelukkende er dyrket med henblik på energiproduktion, da dette vil optage areal, som ellers ville kunnet bruges til fødevareproduktion eller skov
 • Kommunen skal løbende opdatere sin strategiske energiplanlægning om, hvordan vi kan spare på energien, holde op med at importere energi og blive CO2-neutral, jo før des bedre. Men planen skal samtidig indeholde forslag til at udbygge den bæredygtige energiforsyning