Enhedslisten til kamp for Lillebælt

Enhedslisten vil have miljøministeren til at gå ind i sagen om udledning af forurenet grundvand.

”Vandmiljøet i Lillebælt betyder meget for Enhedslisten. Vi har fået sat fokus på klappladserne og der er kommet handling i gang. Sideløbende har vi kæmpet mod udledning af forurenet grundvand. At der ikke tages hensyn til baggrundskoncentrationerne er bare en flig, af de mange miljømæssige problemstillinger der er i forbindelse med både udledningen af grundvand og beskyttelsen af Lillebælt i det hele taget. Det er alt sammen dråber i havet, men både alene og i særdeleshed tilsammen, er det meget alvorlige problemer”, udtaler Cecilie Roed Schultz, som netop har indsendt nedenstående forslag til byrådet.

Beslutningsforslag til byrådsmødet d. 14. december 2020:

Sagsfremstilling:

Kanalbyen ligger midt i Naturpark Lillebælt – Danmarks største naturpark. En stor del af naturparken er udpeget som internationalt beskyttelsesområde med naturtyper tilknyttet havet og kysterne som lavvandede bugter, rev mv.

Dyrelivet såvel som plantelivet i Lillebælt er unikt, men også hårdt prøvet og stærkt belastet af årtiers tunge industri i Lillebælt-området. Det er også en af grundene til, at million-projektet Bælt i Balance har som mål, at forbedre havmiljøet i Lillebælt.

Naturparken er noget vi er stolte af og noget vi siger, at vi værner om. Naturparken er også både en del af Fredericias turisme-strategi og bosætnings-strategi.

I disse uger sker der en udledning af forurenet grundvand til Lillebælt i forbindelse med, at Kanalbyen byggemodnes og der etableres midlertidige vejopbygninger, kloakledninger mv. Det er en øvelse mange havnebyer har været igennem – eller kommer igennem – da flere og flere industriområder flytter væk fra bynære havneområder og erstattes af boliger, parker og kulturinstitutioner i byerne, som vokser og fortættes.

Det er ingen overraskelse, at der findes problematiske stoffer i grundvandet i dette område af Fredericia, da området tidligere husede stærkt forurenende industri. Blandt andet en stor kemikaliefabrik.

Vandet der udledes gennemgår en renselsesproces, som er tilpasset efter de stoffer der måles i vandet, inden det udledes til Lillebælt. Men Enhedslisten kan konstatere, at der ikke tages højde for baggrundskoncentrationen. Det betyder, at der ikke i beregningerne tages hensyn til, at Lillebælt allerede er belastet, når ansøgningerne behandles!

Der findes ellers en bekendtgørelse fra 2017, som siger, at en udledning til en recipient skal medtage beregninger af eksisterende koncentrationer i recipienten.

Bekendtgørelse 1433 er en stor gave til miljøet, såfremt den tages for pålydende og ikke fortolkes sådan som vi ser det i dette tilfælde (og mange andre).

Gennem lange dialoger, blandt andet mellem GeoHav og Fredericia Kommune, er det kommet frem, at Fredericia Kommune ikke har taget højde for baggrundskoncentrationerne i Lillebælt i beregningerne af fortyndingsfaktoren, idet baggrundskoncentrationerne ikke er en del af Miljøstyrelsens overvågningsprogram af Lillebælt og data derfor ikke er umiddelbart tilgængelige.

Rambøll har derfor efterfølgende fået udført analyser for de relevante stoffer i Lillebælt. Prøverne er udtaget fra kajkanten ved udløb i tre dybder (i overfladen og hhv. 2 m og 4 m under overfladen). Disse baggrundskoncentrationer vil fremadrettet – og indtil der foreligger bedre data – blive anvendt i forbindelse med Fredericia Kommunes sagsbehandling af udledning af oppumpet grundvand fra Kanalbyen.

Men Lillebælts kemiske tilstand ændrer sig kontinuerligt, så prøver bør tages kontinuerligt.

Der er behov for en afklaring og en beslutning om hvorvidt baggrundskoncentrationerne fremadrettet skal være en del af Miljøstyrelses overvågningsprogram af Lillebælt og om det er udleders ansvar, at foretage kontinuerlige målinger som medtager eksisterende koncentrationer i overholdelse af vandkvalitetskrav.

Uanset hvad: Hvis dataene ikke findes, så har kommunerne svært ved at leve op til intentionerne i lovgivningen. Enhedslisten anser derfor sagen som principiel og yderst relevant for en lang række kommuner.

Forslag:

Enhedslisten Fredericia foreslår på baggrund af ovenstående problematik, at Fredericia byråd retter henvendelse til miljøministeren, for at få afklaret følgende:

Hvorledes skal bekendtgørelse 1433 af 21/11/2017 paragraf 7 tolkes?

Hvem bærer ansvaret for, at der ved sagsbehandling af tilladelser, foreligger kontinuerligt korrekte data for baggrundskoncentrationerne?

Bør der politisk arbejdes på at intensivere prøvetagningsindsatsen i NOVANA og udvide antallet af prøvestationer og øge frekvensen af prøvetagninger?

Vil Miljøministeren overveje en fyldestgørende undersøgelse af Lillebælts kemiske tilstand?

”Hele byrådet tog afstand og rettede en hård kritik, da det handlede om de andre kommuners uansvarlige opførsel da det kom til klapning. Jeg håber, at de også er med på at kæmpe for, at vi her i Fredericia Kommune skal passe ordentligt på Lillebælt og få sikret, at eventuelle tilladelser til en udledning, sker på et oplyst og korrekt grundlag”, slutter Cecilie Roed Schultz. 

Forslaget kan først nå at komme på byrådsmødet d. 14. december. Derfor har Enhedslisten Fredericia også rettet henvendelse til Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen, så Enhedslisten på Christiansborg også kan forsøge at få ministeren på banen i denne sag.