Enhedslistens fingeraftryk i budget 2021

Når vi sammenligner budget 2021 med vores mange budgetforslag, er det tydeligt, at Enhedslisten har fået lov til at fylde meget i budgettet. Det er godt nyt for Fredericia.

Men ikke kun budgetønsker er blevet opfyldt – vi har også fået indfriet nogle af vores store mærkesager, som minimumsnormeringer i alle daginstitutioner, genetablering af opgangsfællesskaberne og indførelse af sociale klausuler.

Herunder vil vi opliste nogle af de mange fingeraftryk og vigtige investeringer Enhedslisten har sikret.

Det er lykkedes at lave et budget, som virkelig fokuserer på børnene og særligt deres trivsel.

Enhedslisten har igennem de sidste 7 år kæmpet store beløb til børnene. Dette år er ingen undtagelse.

Vi har med dette budget sikre 340 mio. kr. til at bygge, renovere og modernisere på vores skoler over de næste år. Vi har sikret 25 mio. årligt, til løft af kvaliteten i folkeskolen

På daginstitutionsområdet når i en vigtig milepæl. Om mindre end 100 dage lever samtlige daginstitutioner i Fredericia op til minimumsnormeringerne.

Det er alt sammen et markant løft af hele børne- og ungeområdet, som vil gøre en meget stor forskel i børnenes hverdag. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt dette har været for Enhedslisten.

Enhedslisten har også fået sit ønske om 1,5 mio. til sikre skoleveje med i budgettet, hvilket færdiggør en større række investeringer i at sikre vejene omkring kommunens skoler.

Under budgetforhandlingerne bød Enhedslisten ind med en placering ved Madsbyparken, som den oplagte placering til en ny daginstitution og vi kan med tilfredshed konstatere, at det nu også er vedtaget, at det er her den bygges. Det bliver rigtig godt!

Og så glæder vi os også over, at Enhedslisten mangeårige ønske om en erstatning for De Orange Haller bygges i 2021 ved siden af Ungdommens Hus – der er endda reserveret et par ekstra mio. til det.

Enhedslistens byrådsmedlem, Cecilie Roed Schultz, har fået mange henvendelser om børnesager gennem årene. Særligt på børnehandicapområdet. Nu kommer der til at ske noget! Enhedslisten har sikret, at Ankestyrelsens task-force bliver bedt om at komme og gennemgå, og over 18 måneder udvikle, både området for udsatte børn og unge og handicapområdet. Dette suppleres af en analyse af området a la den Enhedslisten også sikrede på jobcenterområdet i 2018.

Sagsbehandlere skal have tid til at sætte sig godt nok ind i alle sagerne. Derfor glæder vi os over, at vi har skaffet 1 mio. kr. til flere ansatte, så arbejdsmiljøet forbedres og der vil være bedre tid til opgaverne.

Det er også endelig lykkedes os, at få vedtaget, at der skal etableres en whistleblowerordning. I stillede forslag om det i byrådssalen for snart to år siden. Dengang ar der ikke opbakning, så det er en stor sejr, at få det vedtaget nu.

Børneområdet fylder godt i budgettet. Selv en stor del af midlerne til teateret, er børnene tænkt ind i. Der kommer et stærkt fokus på børnekultur. Enhedslisten har sikret, at et nyt teater kommer til at indgå i et tæt samarbejde med Den Kreative Skole, Musicalakademiet og ikke mindst folkeskolen – eksempelvis gennem udvikling af musical-linje på Kirstinebjergdistriktets skoler.

I forhold til udviklingen af et nyt teater, har det også været vigtigt for Enhedslisten, at sikre, at vi ikke begår de samme fejl igen. Derfor har vi sikret, at opsætninger i fremtidens Fredericia Teater spiller og bliver i den nuværende teaterbygning og at der laves en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Et nyt teater skal være et teater, som hele byen kan være stolte af.

Et andet område, hvor der også skal læres af erfaringerne, er i forhold til corona. Der skal være mere tid til kerneopgaven. Derfor har Enhedslisten kæmpet for 10,7 mio. kr. til mere rengøring og mere pædagogisk personale i 2021, så de gode erfaringer med opdeling af børn i mindre grupper, mindre sygdom blandt børn og personale mm kan videreføres. Resten af året i år er der også fundet penge til at dække. Det er god fornuft – også når pandemien på et tidspunkt er ovre.

Enhedslisten har været med til at sikre, at der fortsat demografireguleres. Det betyder 4,5 mio. ekstra til ældreområdet og 17,7 mio. ekstra til handicapområdet.

Vi har længe peget på behovet for et nyt plejehjem inden for de næste år. Nu er vi blevet enige om at bygge yderligere 10 nye aflastnings- eller plejehjemspladser i Fredericia Kommune som en start. I 2021 har vi også sikret, at der kommer en afdækning af det konkrete behov for etablering af seniorbofællesskaber samt et nyt plejehjem.

Vi har sikret, at hjælpemiddelområdet får 500.000 kr. til at nedbringe ventetiden på bilsagsområdet yderligere.

På Proaktiv har vi fået vores ønske om faciliteter til udeliv finansieret. Det betyder, at der kommer 850.000 kr. til bålhytte, orangeri mm. Samtidig åbnes der nu op nogle aftner og eftermiddage om ugen, så borgerne på Proaktiv kan lave sociale aktiviteter der i deres fritid.

På sundhedshuset er der afsat 69 mio. til fortsatte renoveringer. Hele 30 mio. af disse er energirenoveringer, hvilket har været vigtigt for Enhedslisten.

I Enhedslisten er vi glade for, at de grønne investeringer har fået lov til at fylde lidt mere i budgettet end mange andre år. Det haster med den grønne omstilling og vores miljø har desperat brug for at blive prioriteret. Men det betaler sig også. Alene de investeringer vi har lavet i 2020, giver en årlig gevinst på 2 mio. alene på energiforbruget. Derfor er vi i Enhedslisten glade for, at den type investeringer fortsætter i 2021 og overslagsårene.

Enhedslisten har også fået opfyldt ønsket om en ansat mere, til arbejdet med strategi for den fortsatte grønne omstilling i Fredericia.

Vores ønske om at færdiggøre udskiftningen af gadelys til LED er der også fundet penge til. Alle 19,5 mio.

Også vores ønske om blød kystbeskyttelse, i form af sandfodring, er vedtaget.

På området foran Kongens Port 2 (ved stranden og toiletbygningerne på Lundingsvej) får vi skabt et lækkert opholdsareal med en naturlegeplads og bordebænkesæt.

De mange naturområder i Fredericia kræver pleje og vedligehold. Derfor har Enhedslisten også sikret 2 mio. til flere ansatte, der skal varetage disse opgaver på voldanlægget, Treldeskovene, Øster Strand og øvrige grønne områder og stier i Fredericia.

Cykelstien på Røde Banke, som Enhedslisten flere gange har bragt op i budgetforhandlingerne gennem årene, bliver nu også anlagt.

I Midtbyen har Enhedslisten sikret, at der kommer fokus på bedre forhold for de bløde trafikanter og at der udarbejdes klimasikring af området ved JB Nielsens Plads.

Enhedslisten har også været med til at sikre, at turisme-indsatsen fremover fokuserer mere på oplevelser for børn og børnefamilier, i Fredericias natur, kultur og historie.

Kort opsummeret: Det er en virkelig god dag for Fredericia og vi er stolte over det Enhedslisten har opnået!