Enhedslistens budgetønsker til Budget 2020

I år vælger Enhedslisten Fredericia at prioritere især børn, unge, handicap, miljø og klima i budgetforhandlingerne.

I år har vi en særlig situation, da vi pt. hverken har noget basisbudget, en økonomiaftale eller andet, der er med til at sætte rammerne for kommunens økonomi og budgetforhandlingerne.

Alligevel har vi valgt i Enhedslisten, at vi (som vi gør hvert år) vil offentliggøre hvilke budgetønsker vi tager med til forhandlingerne.

Disse ønsker har vi valgt at prioritere, ud fra forventning om, at basisbudgettet er retvisende, således at der på forhånd er afsat de midler der er nødvendige, for at beholde samme niveau på velfærdsområderne som nu, selv om tilgangen er stigende. Det er det økonomiudvalget har bedt om. Det vil i sig selv betyde to-ciffrede millionbeløb til især ældreplejen og folkeskolen, forventer vi.

Vi er klar over, at forhandlingerne i år bliver svære, da der skal omprioriteres en del midler, for at finde penge til de mange investeringer vi ønsker. Vi har en forventning om, at der er mere ”luft” til investeringer i anlæg, end i drift, hvilket vi har forsøgt at tage højde for i vores budgetønsker.

Alle priser er estimater (på nær dem vi tidligere har fået udregnet), da vi først har mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen og få udregninger meget sent i budgetprocessen i år.

 

Det grønne:

Ansættelse af en ekstra til Det Grønne Sekretariat, for at have bedre mulighed for at sætte miljøvenlige tiltag i gang og følge dem til dørs.
500.000 kr. årligt

Reperationscafé på Bülows kaserne (måske som socialøkonomisk virksomhed)
Symbolsk beløb + lokaler

Grønne tiltag i folkeskolen: Falko + ”Mit Klimaansvar Mit Klasselokale (har givet besparelser i eks. Furesø. Kommer fra Frederiksberg). Vigtigt: Besparelserne skal tilfalde skolerne.
Gratis

Økologi i kommunens køkkener – også for at leve bedre op til FN´s verdensmål og kostanbefalingerne. Kræver mere økonomi og mere uddannelse af personalet.
Øget drift (?) + penge til uddannelse i 2020 og 2021?

Sommerfuglehave, som fristed for både insekter og mennesker, med især sommerfuglevenlige planter/blomster – og hængekøjer mm. til mennesker.
500.000 kr. i 2020 + vedligehold i overslagsårene

Lad os nu komme i gang med Det Grønne Hus!
Gratis – pengene er afsat for flere år siden…

Energirenovering af folkeskoler og daginstitutioner
25.000.000 kr. i 2020

Cykelsti på Kolding Landevej i 2020 (Kolding Landevej, Fra Den Gamle Lillebæltsbro til Skærbækvej).
15.000.000 kr. i 2020

Cykelsti på Røde Banke i 2020 (Røde Banke, fra Ussinggårdsvej til Snoghøj Landevej).
5.500.000 kr. i 2020

Cykelsti på Nørrebrogade i 2020 (Nørrebrogade, Indre Ringvej til Vesterbrogade).
10.000.000 kr. i 2020

Pulje til forskønnelse/oprettelse af grønne områder inden for voldene (eks. udskiftning af døende allé-træer, etablere små grønne oaser, vedligeholde blomsterbede osv.)
3.000.000 kr. årligt

Der udarbejdes en plan for vedligehold af vejrabatter/grøftekanter og andre grønne områder, med fokus på biodiversitet. Eksempelvis at der kører en opsamler, når volden klippes, så græsset ikke ligger der.
500.000 kr. årligt

Oprette fond, som folk kan indbetale til. Skal købe jord tilbage omkring vandboringer/vigtige vandløb og lave skovrejsning der.
500.000 kr. årligt

Skraldespande ved alle busstoppesteder.
Symbolsk beløb + øget drift

Børn:

Der skal i 2020 lægges en plan for hvordan Fredericia kommune på sigt ikke kun lever op til BUPL´s minimumsnormeringer på papiret, men også på en måde, hvor børn, ansatte og forældre oplever det tydeligt. Der skal derfor arbejdes på, normeringerne overholdes – også når:
– lederne kun indregnes med den tid, de faktisk har med børnene.
– der kun regnes med den faste bemanding, ikke studerende og vikarer.
– hvis en institution får ekstra timer f.eks. på grund af børn med særlige behov, skal denne støtte ligge ud over minimumsnormeringen.
Ingen økonomisk konsekvens i 2020

Legepladspuljen til skoler og daginstitutioner får et boost i 2020 på 5 mio., til at få udskiftet og opdateret mange af de legepladser som trænger, men som ellers ville skulle vente i (rigtig) mange år på at få tildelt penge.
I 2021 og frem kører puljen videre som hidtil med de lidt over 1.300.000 kr. årligt.
5.000.000 kr. i 2020

Ansøge om at droppe nationale tests i folkeskolen (ligesom Fredensborg, Aarhus, København, Gribskov, Syddjurs og Lyngby-Taarbæk har besluttet).
Gratis

Mere støtte til elever (på almenområdet).
5.000.000 kr. årligt

Mellemtrinnet i folkeskolen gøres enten lektiefrit i det daglige eller får nedsat skoletiden (tilsvarende indskolingen).
Gratis

Gratis aftenklub for 4-6. klasserne.
270.000 kr. årligt

Genopretning af DMK. Der er meget få medarbejdere tilbage.
1.000.000 kr. årligt

Håndtering af stigende pres pga. flere underretninger.
1.000.000 kr. årligt

Handicap:

Oprette Nest-klasse(r) i folkeskolen fra skoleåret 21/22. Uddanne personale til det i 2020/21.
Investering i uddannelse i 2020/21. Herefter hviler det i sig selv.

Flere midler til Frederiksodde. Der mangler plads.
5.000.000 kr. i 2020

Oprettelse af en tilgængelighedspulje (som legepladspuljen til skoler og daginstitutioner). Projekter prioriteres efter behov på baggrund af ønsker fra eks DH, handicaprådet og andre interessenter. Projekterne kan være tiltag i bymidten, på kulturinstitutioner osv.
1.000.000 kr. årligt

Kultur:

Bygge erstatning for De Orange Haller. De 3.000.000 kr. rækker ikke til det der er brug for.
10.000.000 kr. i 2020 + 1.000.000 kr. årligt til drift og personale

Lys ved Østerstrand jf. Projekt Østerstrand
5.000.000 kr. i 2020

Det skal være gratis for kommunale daginstitutioner og skoler at benytte faciliteterne i FIC.
Symbolsk beløb