Se Enhedslistens budgetforslag her!

Budgetforslag fra Enhedslisten Fredericia til budget 2022-2025 Fredericia Kommune

 

Børn og unge:

Delvis genopretning af socioøkonomien i daginstitutionerne          5.000.000 kr./år

Udvide antallet af I-pladser i daginstitutioner med 6 (fra 12 til 18)           1.200.000 kr./år

Mere to-voksenundervisning i folkeskolen           10.000.000 kr./år

Pulje til at udvikle mellemtilbud af høj faglig og pædagogisk kvalitet          1.000.000 kr.

Endelig finansiering af NEST-lignende tilbud (420.000 kr. i 2022)          1.000.000 kr./år

Bedre normeringer i SFO’er          2.500.000 kr./år

Bred vifte af ungdomsskole-tilbud          2.000.000 kr./år

Styrkelse af fritidsmiljøer (Fjordbakke og UH)          1.000.000 kr./år

Styrket gadeplansindsats          1.000.000 kr./år

Implementering af anbefalinger og styrkelse af familieafdelingen          3.000.000 kr./år

Uvildig kvalitativ analyse af børne-handicap-afdelingen          250.000 kr.

Nedsættelse af borgergruppe, uden politikere, der løbende inddrages i udviklingen af familieafdelingens tilbud og praksis          50.000 kr./år

Styrkelse af fritidspas-ordningen          500.000 kr./år

Kulturklippekort til børn og unge fra familier i økonomiske vanskeligheder (som i Esbjerg Kommune)          750.000 kr./år

Resterende finansiering af renovering af Frederiksodde          11.000.000 kr.

Resterende finansiering af renovering af Krogsager          25.000.000 kr.

Yderligere finansiering af De Orange Hallers erstatning          5.000.000 kr.

Projektering af ny daginstitution i Fuglsang-området           500.000 kr.

Senior, social, handicap, kultur og sundhed:

Mere vejledning af SOSU-elever          1.000.000 kr./år

Rehabiliterende indsats til borgere med let til moderat depression          1.000.000 kr./år

Udvikling af plan for implementering af Istanbulkonventionen (bekæmpelse af vold i nære relationer)          175.000 kr.

Nedlæggelse af nyttejob-indsatsen          Besparelse

To ekstra fremskudte beskæftigelsesmedarbejdere, til områder i kommunen med høj arbejdsløshed          1.000.000 kr./år

Nedsættelse af borgergruppe, uden politikere, der løbende inddrages i udviklingen af jobcenterets tilbud og praksis          50.000 kr./år

Kulturpulje som landsbysamfundene kan søge midler fra til aktiviteter og andre kulturelle løft i lokalområdet          1.000.000 kr./år

Tilgængelighedspuljen forhøjes (til 250.000 kr.)           150.000 kr./år

Forbedringer af ”Skuret”/”Hellestedet”, med inddragelse af brugerne           500.000 kr.

Projektering af nyt plejehjem          750.000 kr.

Udvikling af mangfoldigheds-strategi for Fredericia Kommune (sikring af mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicap mv.)          200.000 kr.

Miljø, natur og byplanlægning:

Mere vedligehold af skov, strand, vold, parker mm.          4.000.000 kr./år

Udvikling af biodiversitetspolitik, med stor borgerinddragelse          350.000 kr.

Biodiversitetspulje (som tilgængelighedspuljen)          250.000 kr./år

Bi-venlig kommune (diverse tiltag via Teknik og miljø)          250.000 kr./år

Flere midler til grønne oaser i centrum          250.000 kr./år

Cykelsti på Nørrebrogade          10.000.000 kr.

Cykelsti på Snaremosevej (staten betaler 750.000 kr)          1.750.000 kr.

Pulje til etablering af belysning på/ved cykelstier          5.000.000 kr.

Tilbagekøbe Kongens Port 2          (forhandling)

Andet

Analyse af hvilke udliciterede opgaver der med fordel kan trækkes tilbage til kommunen/indliciteres (eks. Besparelser, bedre drift, mere stabilitet, bedre arbejdsvilkår osv)          500.000 kr.