Ø: Sådan løfter vi vores velfærd med over 100 mio!

Der er ingen tvivl om, at dette budget ikke bliver let og der vil blive lavet besparelser der bliver hårde, for at få råd til mere velfærd – for det er der brug for.

Men Enhedslisten Fredericia fremlægger her hvordan det kan lade sig gøre, at investere mere end 75 mio. kr. i vores velfærd i 2023, næsten 100 mio. ekstra i 2024 og næsten 110 mio. ekstra i 2025 og 122 mio. ekstra i 2026.

Først er her et overblik over de nødvendige investeringer der skal gøres, hvis vores budgetter skal passe til opgaven. Disse forslag er taget fra det såkaldte ”udvidelses-katalog”:

 

Udvidelsesforslag Enhedslisten vil kæmpe for, så vi får retvisende budgetter:

Børn og familier i udsatte positioner – 9 mio.

Driftsmidler til Skolesvinget – 0,2 mio.

Manglende budget på daginstitutionstakster – 8 mio.

Demografiregulering på ældreområdet – 6,579 mio. i 2023, 14,726 mio. i 2024, 22,536 mio i 2025 og 31,001 mio. i 2026

Retvisende budget for forsorgshjem – 1 mio. i 2023, 0,5 mio. i 2024

Retvisende budget for Kobbelgaarden 3 – 1,5 mio.

Retvisende budget for mellemkommunal STU – 1,2 mio. i 2023 og 2024, 0,8 mio. i 2025 og 2026

Retvisende budget for mellemkommunale botilbud – 20,2 mio. i 2023, 25,2 mio. i 2024, 30,2 mio. i 2025 og 35,2 mio. i 2026

Retvisende budget elevpuljen SSH/SSA – 5 mio.

Anullering af besparelser på ejendomsområdet – 6,7 mio. i 2023 og 7,3 i årene frem  

Retvisende budget på bygningsvedligehold – 2,3 mio i 2023 og 2,9 i årene frem

Drift af kunsgræsbaner – 0,5 mio.

 

Herefter følger Enhedslisten Fredericias budgetforslag. Disse er lavet ud fra Enhedslisten Fredericias vedtagne fokusområder i dette års budgetforhandlinger: Børn, special-området, forebyggelse, socialområdet, klima og natur

 

Enhedslistens forslag til løft af områder:

Ansættelse af en ekstra gadesygeplejerske – 540.000 kr.

Pulje til forebyggelse af misbrug, ensomhed og anden mistrivsel – 1 mio. kr.

Akut-vagtordning, til hvis handicappede borgeres hjælpemiddel går i stykker uden for almindelig åbningstid (eksempelvis en weekend) – 60.000 kr.  

Øge antallet af PAU-elever i kommunen med 50% – 1,37 mio. kr.

Pulje til at betale for at pædagogmedhjælpere/omsorgsmedhjælpere/PAU’ere får mulighed for at tage meritpædagoguddannelsen på fuld løn (svarer til ca. 5 personer pr. år) – 1,35 mio. kr.

Genopretning af penge til socioøkonomi i vuggestuer og børnehaver – 1,6 mio. kr. hvis vi kun pris- og lønfremskriver puljen.

Udvidelse af Ungdomsskoletilbud, så flere unge kan tilmelde sig hold – 580.000 kr.

Mere to-voksen-undervisning i folkeskolen – 5 mio. kr.

Oprette en tale-klasse mere – 275.000 kr. i 2023 og 650.000 kr. i 2024 og frem

Oprette en fønix-klasse mere – 275.000 kr. i 2023 og 650.000 kr. i 2024 og frem

Flere midler til mellemformer i folkeskolen: Tværkommunalt tilbud til kognitivt udfordrede elever (630.000 kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024 og frem) og angstilbud til unge fra 7. kl. til 25 år (420.000 kr. i 2023 og 1 mio. fra 2024 og frem) – samlet 1,05 mio. i 2023 og 2,5 mio. kr. fra 2024 og frem

Flere pædagoger i aftenklubberne, som følge af flere børn – 1,05 mio. kr.

Forebyggelse af mistrivsel hos udsatte unge (der er stærkt øget behov for midler til aflastning, særligt dyre enkeltsager mm.)  – 1 mio. kr.

Naturvejleder til hvert skoledistrikt – 2,2 mio. kr.

Naturens uge – 50.000 kr. til afholdelse + 50.000 til de 0,08 årsværk fra medarbejdere

Implementering og realisering af den vedtagne klimaplan – 2 mio kr (1 mio på service og 1 mio på anlæg)

 

Årlige nye anlægsinvesteringer:

Legepladspuljen til skoler og daginstitutioner øges – 500.000 kr.

Ud-i-naturen-pulje til etablering af shelters og andre faciliteter, der inspirerer til naturoplevelser (udmøntes af bosætnings- og turismeudvalget) – 500.000 kr. pr år.

Styrket indsats for bekæmpelse af invasive arter, som truer den oprindelige natur (pileurt, bjørneklo mm.) – 80.000 kr.

Puljen til ”grønne oaser” øges, så der er flere midler til genplantning af træer på alleer, Volden og gader, samt flere grønne oaser i centrum, med hjemmehørende blomster, træer og buske – 750.000 kr.

Flere midler til ålegræs, stenrev mm. i Lillebælt – 200.000 kr.

Bedre vedligehold af Volden og Øster strand (løbende udskiftning af bænke og vedligehold af disse: 126.000 kr., holde ukrudt bedre nede: 20.000 kr., hyppigere indsamling af skrald: 30.000 kr., reperationer, pleje af planter, diverse udskiftninger mm: 500.000 kr., vedligehold og rengøring ved Øster Strand: 200.000 kr.) – 876.000 kr.

 

Engangs anlægsinvesteringer:

Færdiggørelser af erstatningen for De Orange Haller (udnytte fuld mulig størrelse på 1000 kvm, holdbare løsninger, beton-dæk, ramper mm) – 8,4 mio. kr. (2024)

Plan for solceller på alle kommunale bygninger, hvor det giver mening (kan lade sig gøre nu pga. lovændring i 2022) – 500.000 kr.

Etablering af den naturlegeplads, som tidligere blev besluttet skulle etableres neden for Kongens Port – 600.000 kr.

Prøvehandling: Forsøg med 4-dages arbejdsuge på udvalgt område i kommunen (kun udgifter til planlægning af prøvehandling – lignende tiltag har andre steder givet besparelser (Esbjerg kommune 3 mio), halvering af sygefravær og langt lettere rekruttering) – 75.000-250.000 kr.

Analyse af mulighederne for at forvandle pladserne i centrum til mere grønne, rekreative og fremtidssikrede (eks. ved voldsomme skybrud) pladser. Fokus på Axeltorv og JB Nielsens Plads. Processen skal være inddragende, så der føles ejerskab for resultatet og pladserne bliver som Fredericianerne ønsker sig – 600.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. i 2024

Cykelsti på Nørrebrogade mellem Indre Ringvej og rundkørslen nær Danmarks Port. Der er pt. afsat 3,418 mio. i 2023 og 5,233 mio. i 2024 til nye cykelstier. Prisen er 12-13 mio – 4 mio. i ekstra tilførsel.   

 

Tekst-forslag (kræver ikke finansiering):

Fredericia Pride 2023 – (evt. finansiering fra brandingpulje og evt. puljen til forebyggelse af misbrug, ensomhed og mistrivsel)

 

Finansiering

Alt dette skal selvfølgelig finansieres. Og det er her det for alvor bliver svært. Men vi har kigget grundigt i det fremlagte ”finansieringskatalog” og fundet en række besparelser vi kan leve med, hvis pengene går til at hæve velfærden mm. som beskrevet ovenfor.

Hvis pengene i stedet bruges på eksempelvis skattelettelser til virksomheder, så kan vi selvfølgelig ikke acceptere det.

De besparelser vi vil pege på i forhandlingerne, dækker eksempelvis over forslag om indlicitering. Der er penge at spare, hvis kommunen ansætter sin egen cykelmekaniker i stedet for at bruge en privat cykelhandler, når kommunens mange cykler skal repareres og efterses, ligesom det er billigere at hjemtage 10Pro, end have 10. på selvejende ungdomsuddannelser.

Vi peger også på en lang række nedskæringer på ledere og konsulenter og at nedsætte beløbet i puljer, hvor hele beløbet ikke bruges. Det vil også være forslagene om at rengøring bliver på samme niveau som inden corona-pandemien, mindre rengøring på kontorer og på rådhuset i sommerferien, der kommer i spil, hvis det står til Enhedslisten.

Nogle områder vil vi hæve indtægterne. Eksempelvis ved at hæve prisen for parkering i Fredericia og udvide antallet af betalingsparkeringspladser.

Vi vil også finansiere vores forslag ved at indføre tidsbestilling, når man skal have nyt pas og kørekort, mindske tilskuddet til Business Fredericia og bruge færre penge på at få lavet lægeattester i jobcenteret.

Enhedslisten har også selv spillet ind med en række forslag, der vil give besparelser. Eksempelvis foreslår vi at nedlægge et af de tre moduler man kan vælge imellem i kommunale daginstitutioner, så man fremover kan vælge imellem et deltidsmodul på 30 timer og et fuldtidsmodul. Det vil også hjælpe på normeringerne og forældre og daginstitutioner har længe efterspurgt dette tiltag, som vil spare kommunen for 4 mio. kr. årligt.

Vi har også efterspurgt udregninger på en række besparelser omkring byrådet, eksempelvis omkring mindre forplejning ved møder og færre overnatninger og middage på restauranter i forbindelse med konferencer. Alt efter hvad disse forslag giver af besparelser, vil vi kunne pille flere af de foreslåede besparelser ud.

 

Opsummering

Vi vil ikke påstå, at det bliver let. Det bliver mærkbart. Men vi skal finde pengene til at sikre vore velfærd i en situation, hvor KL og regeringen har indgået en grotesk dårlig økonomiaftale for kommunerne og det økonomiske råderum i staten er brugt på krudt og kugler. Finansloven ser ud til at blive historisk stram, så den kan vi heller ikke sætte vores lid til. Der er kun os selv til at finde pengene.

Med Enhedslisten Fredericias budgetforslag vil der være positiv balance i økonomien.

I 2023 vil der være ca. 1 mio. i overskud på balancen. I 2024 vil der være et overskud på 8,5 mio. og i 2025 vil det være på 12,5 mio. Og det er (som beskrevet ovenfor) inkl. investeringer på 100 mio.

I Enhedslisten går vi konstruktivt til forhandlingerne. Det sværeste kan vise sig at blive anlægsbudgettet. Her kommer Enhedslisten på samme måde til at prioritere områderne Børn, special-området, forebyggelse, socialområdet, klima og natur. Det betyder helt konkret, at skolerenoveringer er vores højeste prioritet, ligesom vi vil i mål med erstatningen for de Orange Haller. Projekter som motorvejsramper og prestigeprojekter må vente nogle år. Børnene kan ikke vente mere!

 

Enhedslisten stemmer imod den mindste forringelse og for den mindste forbedring. Men det kan være svært at oversætte til et samlet budget, hvor der altid vil være både forbedringer og forringelser.

Om vi er med i budget 2023 afhænger derfor af én ting (og det vurderes af vores forhandlergruppe): Er det samlet set en forbedring eller ej?

 

De nødvendige udvidelser af budgettet, så det er retvisende: 

 

Enhedslistens forslag til besparelser, til at finansiere øget velfærd mm.: 

Enhedslistens forslag + balance: