Enhedslisten i det kommunale budget – få overblikket her!

Enhedslisten i Fredericia har på trods af meget svære betingelser igen i år bakket op om det kommunale budget. På forhånd så det uhyre svært ud for Enhedslisten at kunne underskrive en budgetaftale, da kommunen endnu engang har været hårdt presset af budget- og anlægsloftet, som er et resultat af den stramme rammeaftale, som Kommunernes Landsforening og Regeringen aftalte i sommer.

”Igen i år har vi stået i den aparte og dybt kritisable situation, at vi har haft råd til at hæve det kommunale serviceniveau, men ikke måtte gøre det, da Regeringen og Kommunernes Landsforening vil holde os i kort snor. Service- og anlægsloftet har derfor direkte betydet, at vi har måtte skære på nogle vigtige områder og ikke fuldt kunne styrke nogle områder, som havde brug for det”, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz. ”

Derudover var der et stort politisk flertal for at fjerne dækningsafgiften, som er den ejendomsafgift, som offentlige og private virksomheder betaler til Fredericia kommune. Det har altid været en vigtig principiel grundpille for Enhedslisten, at virksomhederne bidrager til kommunekassen, men når 19 ud af 21 mandater peger på en afskaffelse, har vi måtte agere ud fra den virkelighed. Derfor gik vi ind til forhandlingerne med en sund skepsis, men også med en tro på at kunne gøre en forskel for Fredericias borgere.

”Netop fordi vi i forvejen så ind i budgetforslag, som bød på besparelser på mange områder, har vi haft to fokusområder i forhandlingerne. Dels skulle vi have så mange spareforslag som muligt pillet ud, og så skulle vi sørge for at kommunen fik kanaliseret penge til de allervigtigste serviceområder”, forklarer Maria Sloth, som har været Cecilies ene medforhandler.

Enhedslisten har haft et bredt syn på forhandlingerne, men har især haft fokus på at investere i klima og natur samt børne- og skoleområdet og her har vi især fået forhandlet et godt resultat hjem med flere penge til mellemformer, ekstra penge til de succesfulde gratis aftenklubber, samt mange forskellige tiltag til at realisere kommunens nyligt vedtagne klimaplan. Derudover er vi glade for at der er investeret det sidste beløb, der mangler, for at vi kan komme i mål med en erstatning for De Orange Haller. Det har været et uskønt og pinligt forløb, som vi nu håber, kan resultere i en lykkelig slutning.

”Vi er direkte imod at fjerne dækningsafgiften, men med den politiske virkelighed, der er i byrådet, har det været vigtigt for os, at der fulgte nogle krav med til erhvervslivet. Derfor er jeg glad for at der er blevet indført en forpligtende efteruddannelse, som virksomhederne skal stille til rådighed. Samtidig bliver der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, som skal følge op på, hvordan virksomhederne lever op til dette. Det er blevet skrevet ind i budgetteksten, og vi kommer til at holde et skarpt øje med dette område fremadrettet”, slår Cecilies anden medforhandler Carsten Jørgensen fast.

Netop dette fokus med at opkvalificere og videreuddanne Fredericias borgere samt skabe en bedre arbejdsplads i kommunen har været vigtig for Enhedslisten, og derfor er vi også glade for at vi har fået forhandlet ind, at det bliver en mulighed for pædagogmedhjælpere i Fredericia at få støtte til at tage en pædagogisk assistentuddannelse. Samtidig bliver der arbejdet hen imod at man kan tilbyde en arbejdsuge på 4 dage på nogle områder, hvilket man andre steder har haft stor succes med.

”Vi kunne godt have tænkt os flere investeringer, men rammeaftalen fra KL og Regeringen gjorde det simpelthen ikke muligt. Derfor er vi glade for at have været direkte skyld i at mange af de frygtede besparelser ikke blev en realitet og overordnet set er vi glade for at budgetaftalen reelt hæver vores serviceniveau med et større millionbeløb og at en stor del af de forslag, vi har bragt til bordet, er endt med at blive vedtaget i dette budget. Hvis du havde spurgt mig i fredags, havde jeg en stor og oprigtig bekymring for Fredericias kommende år. Nu glæder jeg mig til at arbejde videre med det, vi har besluttet”, slutter en træt, men lettet Cecilie Roed Schultz.

 

Overblik over hvilke Enhedsliste-forslag der kom med i budgettet:  

Nedenstående 2 forslag er ”puljet” i samme afsnit:

Betale for at pædagogmedhjælpere/omsorgsmedhjælpere/PAU’ere får mulighed for at tage uddannelse på fuld løn – via kompetencefonden

Prøvehandling: Forsøg med 4-dages arbejdsuge på udvalgt område i kommunen (kun udgifter til planlægning af prøvehandling – lignende tiltag har andre steder givet besparelser (Esbjerg kommune 3 mio), halvering af sygefravær og langt lettere rekruttering)

Mellemform: Oprette en fønix-klasse mere – 275.000 kr. i 2023 og 650.000 kr. i 2024 og frem og forankring

Mellemform: Oprette en tale-klasse mere – 275.000 kr. i 2023 og 650.000 kr. i 2024 og frem

Mellemform: Angstilbud til unge fra 7. kl. til 25 år (420.000 kr. i 2023 og 1 mio. fra 2024 og frem)

Mellemform: Tværkommunalt tilbud til kognitivt udfordrede elever (630.000 kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024 og frem)

Færdiggørelser af erstatningen for De Orange Haller (udnytte fuld mulig størrelse på 1000 kvm, holdbare løsninger, beton-dæk, ramper mm) – 22,4 mio. kr. (8,4 mio. kr. ud over de 14 mio. der allerede er afsat) + midler til vedligehold

Flere pædagoger i aftenklubberne, som følge af flere børn – 1,05 mio. kr.

Udvidelse af Ungdomsskoletilbud, så flere unge kan tilmelde sig hold – 580.000 kr. i 2023 og 1 mio. i 2024.

Etablering af den naturlegeplads, som tidligere blev besluttet skulle etableres neden for Kongens Port – 600.000 kr.

Nedenstående 2 forslag blev ”puljet”:

Implementering og realisering af den vedtagne klimaplan – 2 mio kr.

Plan for solceller på alle kommunale bygninger, hvor det giver mening) – 500.000 kr. til plan + penge til udførelse

Følgende 3 forslag blev ”puljet”:

Styrket indsats for bekæmpelse af invasive arter, som truer den oprindelige natur (pileurt, bjørneklo mm.) – 80.000 kr.

Puljen til ”grønne oaser” øges, så der er flere midler til hjemmehørende blomster, træer og buske – 750.000 kr.

Flere midler til ålegræs, stenrev mm. i Lillebælt – 200.000 kr.

Naturens uge – 50.000 kr. til afholdelse + 50.000 til de 0,08 årsværk fra medarbejdere

Analyse af mulighederne for at forvandle pladserne i centrum til mere grønne, rekreative og fremtidssikrede (eks. ved voldsomme skybrud) pladser. Fokus på Axeltorv og JB Nielsens Plads. Processen skal være inddragende, så der føles ejerskab for resultatet og pladserne bliver som Fredericianerne ønsker sig – 600.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. i 2024

Cykelsti på Nørrebrogade mellem Indre Ringvej og rundkørslen nær Danmarks Port – 13 mio. kr.

Samlet ca. 18 forslag, der er kommet med, i en eller anden form + det løse, i form af tekstændringer, fjernelse af en lang række besparelser (se længere nede) mm. Der er selvfølgelig også en række af de øvrige forslag, kæmpet igennem af andre partier, som vi er rigtig glade for.

 

Nødvendige udvidelser af velfærden

Ligeledes blev samtlige “udvidelsesforslag”, som Enhedslisten gerne så gennemført, også vedtaget.

Det drejer sig om følgende:

 • Børn og familier i udsatte positioner – 9 mio.
 • Driftsmidler til Skolesvinget – 0,2 mio.
 • Manglende budget på daginstitutionstakster – 8 mio.
 • Drift af kunsgræsbaner 0,5 mio.
 • Demografiregulering på ældreområdet – 6,579 mio. i 2023, 14,726 mio. i 2024, 22,536 mio i 2025 og 31,001 mio. i 2026
 • Retvisende budget for forsorgshjem – 1 mio. i 2023, 0,5 mio. i 2024
 • Retvisende budget for Kobbelgaarden 3 – 1,5 mio.
 • Retvisende budget for mellemkommunal STU – 1,2 mio. i 2023 og 2024, 0,8 mio. i 2025 og 2026
 • Retvisende budget for mellemkommunale botilbud – 20,2 mio. i 2023, 25,2 mio. i 2024, 30,2 mio. i 2025 og 35,2 mio. i 2026
 • Retvisende budget elevpuljen SSH/SSA – 5 mio.
 • Anullering af besparelser på ejendomsområdet – 6,7 mio. i 2023 og 7,3 i årene frem
 • Retvisende budget på bygningsvedligehold – 2,3 mio i 2023 og 2,9 i årene frem

Samtlige udvidelsesforslag blev vedtaget til ovenstående beløb, på nær anullering af besparelserne på ejendomsområdet, som blev en smule lavere, hvilket vil kunne opvejes, hvis der sælges en bygning fra.

 

Besparelser blev fjernet

Her er de besparelser forligspartierne IKKE vedtog – dvs de besparelser der blev forhandlet ud af budgetforliget:

 • Energirenovering
 • Parkering – Ændring af takst i midtbyen (Økonomisk konsekvens i mio. kr. Ved 12 kr. I timen)
 • Drift af dyrehaven
 • Nedlæggelse af fritidsfamilier
 • Livets Træ
 • Lukning af Herslev børnehave
 • Ændringer i minimumsnormeringer i dagtilbud
 • Mængderegulering af dagtilbud
 • Tilskud til pasning af egne børn
 • SFO Tilpasning af serviceniveau
 • SFO tilbud for 4.-6. klasse og aftenklub
 • 4 lukkeuger i SFO i sommerferien
 • Lejrskoleophold udfases
 • Mellemtrinnet – reduktion af “Generelt løft af folkeskolen”
 • Trainee-ansatte på folkeskolerne
 • Tilpasning af serviceniveau
 • 50 % af forsalget: Tilpasning af sommeraktiviteter – F****Weeks
 • 50 % af forslaget: Lukning af tilbud om skøjteløb / Tilpasning af fritidstilbud om vinteren
 • Idræt for sindslidende
 • Lukning af bowlingcenter i FIC
 • Tilpasning af Rådets Pulje Senior- og Socialudvalget
 • Praktisk hjælp – tøjvask hver 3. uge
 • Ændret serviceniveau på praktisk hjælp – rengøring hver 3. uge
 • Praktisk hjælp – ændring af serviceniveau til rengøring hver 4. uge (betinget af godkendelse af hver 3. uge)
 • Reducere med en stilling i Hjælpemidler og Kommunikation
 • Reduktion i antallet af aktivitetsmedarbejdere i plejehjemmene
 • Reduktion i antallet af konsulenter mv.
 • Ændret serviceniveau for manuelle kørestole
 • 50 % af forslaget: Reduktion af rengøring tilbage til før Corona – Plejehjemmene
 • Ændringer i ernæringsindsatsen
 • Brugerbetaling rengøringsmidler
 • Reduktion i antallet af visitatorstillinger
 • Hjemtagelse af 10PRO
 • Mindre uddannelsesvejledning (UU)
 • Afskaffelse af julegaven
 • Business Fredericia
 • Effektivisering (flere områder)
 • Fast ugentlig lukkedag i skranken i borgerservice og jobcenter (Beskæftigelse)
 • Mændenes krisecenter (Socialområdet)
 • Indførelse af byggesagsgebyr (Plan, byg og miljø)

 

Hvad blev der sagt på pressemødet?

Cecilie Roed Schultzs indlæg på pressemødet mandag d. 26. september kl. 12:

I Enhedslisten havde vi inden budgetforhandlingerne vedtaget tre områder, som vi i særlig høj grad ville fokusere på i dette års forhandlinger: Børn og unge, socialområdet og klima.

Vi havde en lang række konkrete forslag med og i det endelige budgetforlig er 16 af disse forslag kommet med. Det betyder, at Enhedslisten allerede nu leverer på en lang række af vores valgløfter.

Jeg vil blandt andet med stolthed fremhæve, at vi endelig har sikret den fulde finansiering til erstatningen for De Orange Haller. De nu 22,4 millioner er endda nu afsat i 2022 – så nu skal spaden i jorden, så vores børn og unge får nogle virkelig fantastiske faciliteter at dyrke streetsport i!

Det er også lykkedes os at sikre, at der bliver etableret en cykelsti på Nørrebrogade – fra centrum op til gymnasiet – allerede næste år, hvor vejen alligevel graves op.

Alle fire forslag til etablering af særlige undervisningsforløb – kaldet mellemformer – er også blevet imødekommet. Vi har sikret flere penge til Ungdomsskolen, aftenklubberne, og meget mere på børne-unge-området, ligesom vi også har haft stort fokus på at sikre penge til legepladser. De mange forbedringer for vores børn og unge kommer til at kunne mærkes i hverdagen og det har været afgørende for os.

Vi er også lykkedes med at sikre store beløb til klima-området. I budgettet sikrer vi, at vi både har personale-ressourcer og penge at bygge for, så vi langt om længe kan komme i gang med de 53 konkretet tiltag vi har vedtaget i den kommunale klimaplan. Det betyder, at vi nu kan komme i gang med J B Nielsens plads, solceller på tagene og meget mere…

Vi har også fået indført, at kommunen nu skal lave forsøg med 4-dages arbejdsuge. Det er en spændende og nytænkende måde at arbejde med at sikre arbejdsglæde, mindske sygefravær og sikre kommunen bedre rekruttering. Det er noget vi forventer os rigtig meget af.

Ud over Enhedslistens egne forslag, har vi kæmpet for, at forvaltningens forslag til udvidelser også er kommet med. Alternativet ville være, at pengene skulle findes gennem besparelser på områderne i løbet af 2023. Det ville vi ikke kunne leve med og derfor har det været afgørende, at de over 50 millioner til velfærdsområderne også er finansieret i dette budget. Eksempelvis 9 millioner til børn og familier i udsatte positioner og over 20 millioner til socialområdet.

Er der ting i budgettet vi gerne ville have været foruden? JA! Absolut. Men vi har fået forhandlet næsten alle de besparelser ud, som rammer ude ved borgerne. Vi kommer heller aldrig til at klappe over, at dækningsafgiften igen sættes ned – og at der nu er planer om at udfase den helt. Vi har gjort hvad vi kunne for at begrænse skaden, som i kroner og øre kommer til at koste kommunen mellem 2,5 og 3 millioner i mistede indtægter næste år.

Til gengæld har det betalt sig for os at bide os fast i forhandlingsbordet, selv om jeg tror der var et tidspunkt i går aftes, hvor vi var lige ved at blive bedt om at gå. Vi har presset på som aldrig før og har fået fjernet besparelser og sikret investeringer helt indtil få minutter inden vi skrev under. 

Med alt det vi leverer på, som vi har lovet vores vælgere at kæmpe for, traf vi sent i går aftes den svære beslutning, at det var vigtigere at sikre de mange aftryk vi har med – vel vidende, at en del ville blive pillet ud igen hvis vi forlod forhandlingerne – end at gå på en principsag, som beløbsmæssigt er af mere symbolsk betydning.

Vi valgte resultaterne og de reelle forandringer vi nu skaber.

 

Læs det fulde budget for 2023-2026 her.