Demokratiet skal udvikles og styrkes med disse forslag

Enhedslisten arbejder på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange om året åbne møder med forskellige temaer, hvor alle (ikke kun Enhedslistens medlemmer) er velkomne – selv her under pandemien er vi i gang med at arrangere et åbent (online) møde. Vi deler informationer om afdelingens økonomi, tillidsvalgte med mere på vores hjemmeside og vi er løbende i dialog med fagforeninger, råd, bevægelser og organisationer, som repræsenterer borgernes holdninger og interesser. Den samme åbenhed, inddragelse og gennemsigtighed ønsker vi også for Fredericia Kommune.

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Ikke kun via Enhedslisten. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Alternativet er ikke en mulighed for os.

Der skal også gøres op med tendensen til at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet. Der må aldrig være tvivl om, hvor Enhedslisten står i den sag.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet.

Enhedslisten sender derfor disse forslag til Borger- og Demokratiudvalget:

  • Lokalbefolkningen skal have høringsret i sager, som vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller i det mindste samtidig med, at der indledes dialog med diverse investorer
  • Der skal gennemføres forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne i et lokalområde får mulighed for at disponere over et beløb til udvikling af dette område
  • Alle lukkede punkter på udvalgs- og byrådsmøder gøres som udgangspunkt åbne efter behandling, med mindre der er tungtvejende grunde til at undlade dette og indholdet fortsat er fortroligt efter behandling.
  • Mødereferater skal beskrive holdninger der har været under debatten af punkterne – ikke kun om medlemmerne følger indstillingerne.
  • Fredericias borgere skal kunne fremsætte borgerforslag. Enhedslisten foreslår, at forslag, som har opbakning for mindst 1% af de stemmeberettigede borgere i Fredericia Kommune, skal behandles på næstkommende byrådsmøde.